МВР обяви обществена поръчка обяви обществена поръчка за Разработване на автоматизирана информационна система за "Разпределение на досъдебните производства на случаен принцип" в звената "Разследване". Стойността на поръчката е 50 000 лева без ДДС. До момента седем фирми са подали заявление за участие, много от тях във визитките си се определят като бутикови.

Разговаряме по темата с Генади Тенев, зам.- председател на управителния съвет на Синдикалната федерация на служителите в МВР, , която обединява членове от всички структури и дейности в вътрешното министерство:

- Г-н Тенев, в Закона за МВР още от 2014 г. е заложено досъдебните производства да се разпределят на принципа на случайният подбор и по реда на постъпването им. Защо девет години по-късно тази система не е въведена. И как ще коментирате Вие твърденията, които упорито си пробиват път в общественото пространство за наличие на порочни практики, при които при определянето на разследващ полицай за досъдебното производство се подхожда като при персонален избор, например на лекарски екип в болницата?

-„По начина на постъпване“ е една система, която МВР са въвели във времето по традиция, както има и няколко други начина за разпределение на досъдебни производства. Но от юли 2014 г., когато в Закона за МВР бе заложена възможност за електронно разпределение на делата, така както е в съда и прокуратурата, в МВР тази система не е въведена. Причините за това са различни. Леко движение имаше около 2017 г., но до реален резултат и въвеждане, не се стигна. Девет години по-късно това е първата такава по-сериозна стъпка. През годините сме имали запитване от нашата организация, тъй като по този начин се засягат и права и интереси и на разследващи полицаи, които са членове на нашата организация. Но отговорите са били различни. Даже е имало случаи от ръководни служители на сериозни постове в МВР, които отговарят, че такава система е излишна и ще пречи на дейността. Което е абсурд.

- Какъв в момента е порядъкът за разпределяне на досъдебните производства?

-Различен е.

-Във всяко едно полицейско управление ли?

-Във всяка структура.

- Няма ли унифициран принцип?

-Не, и това го признават от ръководството на МВР при наши писмени запитвания. Това другия абсурд-унифицирана система няма. Импровизира се.

- Да разбираме ли, че всеки един началник на полицейско управление по собствено усмотрение разпределя досъдебните производства?

- Да, това с началниците на районните полицейски управления се случва, въпреки че Закона за МВР го забранява. Там е записано, че никой ръководител - по-горестоящ от разследващия полицай, няма право по никакъв начин да се меси в разследването. 

- А кой, тогава, разпределя делата, като няма електронна система?

- Началник - отдел или началник-сектор. Дали ще е по реда на постъпване, дали ще е по някакви други принципи, начини, способи и критерии, които те са си изградили… Но всички те водят до едно- заключението е, че имаме субективен момент. Т.е. по преценка на някой става разпределението - на кой- какво да се даде. Реално това не е разпределение, това е възлагане.

- Отчита ли се натовареността, както при магистратите?

- През годините нашата организация е правила предложение да се въведе такъв текст в Закона за МВР- при разпределянето на делата, отчитането да става на базата на натовареността, както е в прокуратурата, следствието и съда. В тази система, която се опитва да въведе в момента МВР, ако няма критерии, които да отчитат натовареността, много странно по какъв начин-на лото ли, на тото ли, ще се разпределят делата. Говорим за натовареност, защото дело с дело няма еднакво. Има дела с правна и фактическа сложност, с много процесуално-следствени действия и такива с по-малко. В МВР в момента едно дело, независимо с каква правна сложност е, се води като едно. И като едно се отчита на разследващия полицай.

- Възможно ли е някои полицаи да са затрупани с дела с по-висока правна сложност, а на други да се възлагат по-леки производства?  

- Това в практиката става. Точно за това нашата организация от години апелира за въвеждане на тази възможност, заложена в Закона за МВР, но по незнайни причини девет години не са я въвели. Защото това го наблюдаваме в практиката- когато няма ясни и единни критерии за цялата страна – всеки импровизира. Щом се импровизира, щом има и субективен момент по преценка на някой ръководител кой ще разследва, вече оттам - нататък започва съмнението.

- Казахте субективност, в какво се изразява тя точно?

- Субективността е лична преценка на ръководител, кое разследване или кое дело на кой разследващ полицай да бъде дадено

- За повече конкретика попитах аз...

- Повечето конкретика е, когато се иска някой разследващ полицай по някакъв начин да бъде затруднен в работата и да му бъде потърсена дисциплинарна отговорност, може да му се дадат по-сложни дела, по които той с времето трябва да извършва много дейности. И на него му се натрупват множество дела. По този начин се затруднява работата и се стига до носене на дисциплинарна отговорност, даже и до уволнение на служители. Едни са толерирани за сметка на други. Защото единият е по-удобен на съответния ръководител и на него му се дават по-леки дела, в които той трупа позитиви- приключва бързо с мнение за съд. А другият разследващ полицай е затрупан със сложни дела, естествено с много действия, не може да ги приключи с време, натрупват се и други, затруднява се работата му.

- Каква е средната натовареност на един разследващ полицай в Бургас?

- Различно е. Зависи от района и спецификата на работа. Има разследващи полицаи, които имат по 10, 15, 20 дела на производство. Но трябва да се направи и разграничение за обем на делата и сложност. - може да има 10 много сложни, може да има и 30 много сложни. Но има и разследващи полицаи тук в Бургас, които имат и по 50 дела на производство, които са  на бюрата им и те работят по тях. След като махнат някое, на негово място идва следващото. Всичко това води до забавяне на разследването, което е и забавяне на възмездието.

-  В техническата спецификация на обществената поръчка, заложен ли и този параметър натовареност?

- По - точно - той не е заложен, а отбелязан. Докато няма ясна система, подобна на прокуратурата и следствието, която отчита всяко едно действие-дали ще е процесуално следствено, свързано с делото, че даже и изготвянето на писма и запитвания, което е част от воденето на разследването, няма да има обективни критерии, на които да се стъпи, за да се направи разпределение на делата.

- Има ли полицаи, наказани за забавяне на дела с изключителна правна и фактическа сложност?

- Естествено, че има. Но не заради това, че са забавили дела с фактическа и правна сложност, а заради това, че много дела имат на разпределение и малко дела имат приключени. За сметка на други служители. А няма как той да приключи повече, защото при него има дела, които са сложни. Естествено, че сложността на едно действие след себе си води фактора забавяне. Това е реалността. 

Служителите са демотивирани да работят в МВР. И оттам се получава едно голяма текучество. Разследването е с най-голямо текучество като дейност на служители от всички дейности в МВР- то е около 90 процента. Т.е. почти колкото започват работа, след определени години напускат толкова.

- Защо напускат?

- Заради характера на работата- проблемът с натовареността, действията, дежурства. Търсят или реализация в правосъдната система или напускат и влизат в свободна юридическа професия.Обикновено напускат след около пет години, когато този служител реално е натрупал опита, рутината, знанията за работата, но това ръководството не го отчита. И това не важи само за разследването. Това е и при други служби. Подготвени служители с лекота се освобождават, търсят се нови, назначават се,  те естествено трябва да преминат през подготовка, да имат практически опит, а това е забавяне и затрудняване на дейността. Работата се поема от останалите служители, натоварването е голямо и системата работи неефективно. Те са взаимосвързани нещата. 

- Какви са конкретните искания на Синдикалната федерация на служителите на МВР?

- Настояваме за система за определяне на натовареността, по подобие на прокуратурата и следствието и въвеждането на тази система за електронно разпределяне на делата. И на базата на това, когато се анализира натовареността по райони, региони, районни управления, да се определи щата на разследващите полицаи като брой. Къде е необходимо да се отпуснат повече бройки и щат, а където – не, да бъдат преместени на други места.

- Има ли места с недостиг на разследващи?

- Има, някъде са много. Защото няма система, която да отчете  натовареност, брой дела, брой процесуално – следствени действия.

- Вие сте информирали политическото ръководство на МВР за проблемите?

- Постоянно. 

- И отговорът?

- Даже на висши постове в МВР са казали, че според тях не би било правилно това нещо и то не е подходящо. Защо-можем само да гадаем, можем да правим предположения, ние сме си ги направили за нас.

- Какво е Вашето обяснение?

- Нашето обяснение е, че просто статуквото ги устройва.