Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК), към Министерството на иновациите и растежа,  ще представят във Враца  процедурата: „BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“.

В рамките на информационния ден експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурата пред заинтересованите страни.

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. (ИСИС 2021-2027).

Общият бюджет е 293,4 млн. лева.

 Събитието ще се състои на 6.12.2023 г., от 10:00 ч. до 12:00 ч. в конферентна зала на ТПП – Враца, пл. „Хр. Ботев“, Дворец на културата – ет. 2

За участие са поканени представители на местна и централна  власт, бизнес организации, представители на неправителствения сектор, земеделски производители, младежи и граждани.