По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на септември 2023 г. намаляват с 3.1 хил. или със 7.8% спрямо края на юни 2023 г., като достигат 36.2 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2023 г. броят на наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.2% (до 11.0 хил.), а в частния сектор намалят с 11.3% (до 25.2 хиляди).

Средната брутна месечна работна заплата за месец юли 2023 г. е 1 451 лв., за август - 1 468 лв., и за септември - 1 635 лева. През третото тримесечие на 2023 г. средната месечна заплата за областта за област Добрич нараства с 11.6% в сравнение със същия период на 2022 година, като достига 1 516 лв. при 2 000 лв. за страната. В обществения сектор средната месечна заплата е 1 817 лв., а в частния - 1 397 лева.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2023 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите:

  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 5 858 лв.;
  • „Образование” – 2 197 лв..
  • „Държавно управление” – 2 065 лв.;
  • „Финансови и застрахователни дейности“ – 1 965 лв.;
  • „Създаване и разпрастранение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 1 915 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • „Административни и спомагателни дейности” – 1 049 лв.;
  • „Транспорт, складиране и пощи” – 1 120 лв.;
  • „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - 1 137 лв.;
  • „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 1 143 лв.;
  • „Култура, спорт и развлечения” – 1 182 лева.

В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие област Добрич е на 18-то място по показателя средна работна заплата. Най-висока средна месечна заплата получават наетите в областите София (столица) – 2 722 лв., София - 1 864 лв., Варна - 1 861 лв., и Стара Загора - 1 851 лева.