На 2 октомври в 11:00 часа в Плевен ще прозвучи сиренен сигнал. Пробата на звука на оповестителните уреди е в изпълнение на Наредба за условията и реда за функциониране на НСРПО на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност”, Обн. ДВ бр.20 от 09.032012 г., изм. ДВ бр.60 от 22.07.2014 г., изм. и доп. ДВ бр.61 от 02.08.2019 г., изм. и доп. ДВ бр.65 от 06.08.2021 г.

Тестът е за проверка на техническото състояние на сиренната система, за повишаване уменията на оперативните дежурни за действие на системите и излъчване на информация на живо, както и за обучение на населението по разпознаване на сигналите.