Земеделският министър Десислава Танева отново настоя пред своите колеги в ЕС за увеличаване на обвързаната подкрепа за земеделските производители в новата Общата селскостопанска политика (ОСП) за програмния период 2021-2027 г. 

Нова битка за запазване на бюджета за субсидии в бъдещата ОСП

„За България обвързаната подкрепа е един от приоритетите в Реформата на ОСП 2021-2027 г. Тя е средство за осигуряване на предвидимост в нивата на доходите на земеделските производители, за предпазване от ценовите колебания и пазарната несигурност“, каза министър Десислава Танева по време на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Люксембург. 

Въпреки направеното изменение на проекта на регламента за Стратегическия план за запазване на настоящите финансови нива на обвързаната подкрепа (13%+2%), позицията на България е, че трябва да се прояви по-голяма амбиция за приемане на по-високи нива на този вид подпомагане. 

Това се налага поради използването на по-голям финансов ресурс, който ще има положителен ефект за развитието на селските райони, запазването и създаването на работни места. 

Обвързаната подкрепа и преходната национална помощ са взаимно свързани, смята министърът. Това са схеми, които гарантират социалната и икономическа устойчивост на земеделските стопани в секторите „Животновъдство“ и „Плодове и зеленчуци“.

Съчетани с високата екологична амбиция, те водят до цялостното изпълнение на целите на ОСП.

По отношение на екосхемите позицията на България до момента е била в полза на доброволното им прилагане. Земеделският министър обясни, че бихме могли да проявим гъвкавост и да подкрепим задължителността на екосхемите за държавите членки.

Целта е постигането на екологична устойчивост, но настояваме и за достигане на по-амбициозен компромис по въпросите, които водят до икономическа и социална устойчивост на сектора.

Според министър Танева е необходимо да продължим да обсъждаме условията за малките стопани, като се отчита тяхната уязвимост. За политиката на България е важно да се запази съществуващият подход малките ферми да бъдат изключени от контрола по условността. 

По отношение на секторните интервенции България оценява усилията в търсене на компромис по отношение определянето на екологичния праг за организации на производителите на плодове и зеленчуци.

Този амбициозно екологизиран подход не е ефективен за характерните за България организации на производителите с ниски обороти. Причината е, че той ще доведе до намаляване на интереса към сдружаване в страната и затова трябва да бъде запазен настоящият праг от 10%.

Следете темата и на cap4us.agri.bg.