Oбластният екип по приемна грижа към Община Русе стартира процес на набиране, подбор, оценка и обучение на кандидати за приемни родители. Специален фокус е насочен към предоставянето на социалната услуга на деца от 0 до 3 г. възраст, както и специализираната приемна грижа за деца с увреждания, деца жертви на насилие или трафик и за деца непридружени бежанци.

След проведена консултация кандидатите трябва да подадат заявление до кмета на  община Русе, която е доставчик на услугата „Приемна грижа” и работодател на приемните родители. В рамките на  проучването кандидатите преминават през задължително обучение от квалифицирани специалисти. След утвърждаването им като професионално приемно семейство от Комисията по приемна грижа към Регионална дирекция „Социално подпомагане“ се вписват в регистър на приемните семейства. С одобрените семейства се сключва договор, след което те ще получават както възнаграждение за положените грижи, така и средства за издръжка на настанените при тях деца.

За допълнителна информация за проекта и предварителна консултация за начина и реда за кандидатстване за приемен родител желаещите могат да се обръщат към Областния екип по приемна грижа на адрес гр. Русе, ул. „Н. Й. Вапцаров“ 20, ет. 2.  или на тел: 0897089414.

Приемната грижа е социална услуга, която предоставя възможност на деца в риск да живеят в семейна среда. Приемните родители полагат грижи за дете в собствения си дом без да стават негови осиновители. Начинанието е отговорно решение, като кандидатите е нужно да отговарят на редица условия. От тях се изисква да са в добро здравословно състояние, да не са осъждани и лишавани от родителски права, както и да нямат зависимости от алкохол, наркотици и хазарт. От приемните родители се очаква да предложат на детето достатъчно пространство в дома си, както и време да общуват с него.

Агенцията за социално подпомагане (АСП) работи активно за разширяване на предоставянето на приемна грижа на национално ниво през 2024 г. чрез проект BG05SFPR002-2.006 „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизирането на системите за социална закрила" - Компонент 1 по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 година. Проектът допълва и развива предходния „Приеми ме 2015“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и ще допринесе за продължаващо разширяване на приемната грижа на национално ниво и за развитието ѝ по децентрализиран начин.