През 2022 г. в област Добрич са приключили делата за 935 извършени престъпления, съобщава НСИ. За 309 от тях съдебните производства са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 525 - с условно осъждане, за 8 - с оправдаване, за 12 - с прекратяване, и за 81 - с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 834 извършени престъпления.

През 2022 г. в област Добрич обвиняеми са били 880 лица. Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 777. Осъдените непълнолетни лица (14 - 17 години) са 31, или 4.0% от всички осъдени.

През 2022 г. коефициентът на криминална активност за област Добрич е 596 на 100 000 души от наказателноотговорното население. С най-голям брой и относителен дял в структурата на наказаната престъпност през 2022 г. в област Добрич са общоопасните престъпления и престъпленията против собствеността.

Общоопасните престъпления са 479, или 57.4% от общия брой на наказаните престъпления. Осъдените за извършването на този вид престъпления са 424, или 54.6% от общия брой на осъдените лица. В структурата на общоопасните престъпления най-голям е броят на престъпленията по транспорта и съобщенията - 350, или 73.1% от общия брой на общоопасните престъпления. За извършването на този вид престъпления са осъдени 322 лица, или 75.9% от осъдените за извършени общоопасни престъпления. Престъпленията, свързани с наркотици, завършили с осъждане през 2022 г., са 114, а наказаните за тях лица са 89.

С осъдителна присъда са приключили делата за 130 извършени престъпления против собствеността (15.6% от всички престъпления, завършили с осъждане). Осъдени са 155 лица, или 19.9% от общия брой на осъдените през 2022 година. Сред престъпленията против собствеността най-разпространени са кражбите на имущество с 80.0% относителен дял от престъпленията против собствеността и 12.5% от общия брой на всички престъпления, завършили с осъждане в област Добрич. С осъдителна присъда са приключили делата за 104 извършени кражби, а осъдените за тях лица са 130. По своята правна и криминална характеристика грабежите са сред най-тежките престъпления против собствеността. През 2022 г. за 7 грабежа са осъдени 9 лица. За извършени 8 измами са осъдени 9 лица, или 5.8% от осъдените за престъпления против собствеността.

Броят на осъдените мъже е 720, или 92.7% от общия брой на осъдените лица. С най-висок брой и относителен дял са мъжете във възрастовите групи 30 - 39 години - 209 лица (29.0%) и 18 - 24 години - 146 лица (20.3% от общия брой на осъдените мъже). Осъдените жени са 57 като най-голям е делът им във възрастовата група 25 - 29 години - 19 лица, или 33.3% от общия брой на осъдените жени.