През 2023 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Добрич са 61.8 хиляди или 69.7% от населението на същата възраст, съобщава НСИ. В сравнение с 2022 година коефициентът на икономическа активност се намалява с 2.4 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица е 59.8 хил., от които 33.8 хил. или 56.5% са мъже, а 26.0 хил. или 43.5% са жени. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години в областта е 46.9% (56.1% за мъжете и 38.7% за жените).

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години в област Добрич са 56.7 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 63.9% (70.3% за мъжете и 57.3% за жените). В сравнение е 2022 г. коефициентът намалява с 2.6 процентни пункта.

През 2023 г. безработните лица в област Добрич са 5.4 хил. Коефициентът на безработица в областта е 8.2%, като в сравнение с 2022 г. коефициентът на безработица нараства с 0.8 процентни пункта.

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години в област Добрич са 26.9 хил., от които 10.6 хил. са мъже и 16.3 хил. са жени.