От години решаването на икономически, социални, образователни и др. проблеми в селските райони се постига чрез използването на един изключително добре работещ в различни условия инструмент, а именно, подхода „Лидер“, чийто наследник е Водено от общностите местно развитие – ВОМР. Как, чрез използването му, се подобрява качеството на живот и бизнес, предоставянето на продукти и услуги, които водят до максимална добавена стойност в регионите, ще ни запознае в следващите минути Надежда Стоянова, експерт по прилагането в Сдружение „Местна инициативна група Елена – Златарица“.