По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на декември 2023 г. са 34,6 души, което е по-малко с 1.6 хил. (или с 4.5%) спрямо края на септември 2023 г. и с 1.2 хил. (или 3.5%) по-малко в сравнение със същия период на предходната година.

Спрямо края на третото тримесечие на 2023 г. броят на наетите лица в обществения сектор намалява с 0.1% (до 11.0 хил.), а в частния сектор намалението е с 6.4% (до 23.6 хиляди), а спрямо същия период на предходната година в обществения сектор се увеличават с 3.4%, а в частния сектор намаляват с 6.3%.

Средната брутна месечна работна заплата за месец октомври 2023 г. е 1 568 лв., за ноември - 1 510 лв. и за декември – 1 550 лева. През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната месечна заплата за областта нараства с 12,2% спрямо същия период на 2022 г. и e 1 543 лв. при  2 123 лв. за страната. В обществения сектор средната месечна заплата е 1 935 лв., а в частния - 1 362 лева.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2023 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите:

 • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 3 875 лв.;
 •  „Образование” – 2 188 лв.;
 •  „Държавно управление” – 2 163 лв.;
 • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” -
 •  1 956 лв.;
 • „Финансови и застрахователни дейности” - 1 899 лв.;
 • „Хуманно здравеопазване и социална работа” - 1 824 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

 •  „Административни и спомагателни дейности” – 1 118 лв.;
 • „Транспорт, складиране и пощи” - 1 163 лв.;
 • „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 1 182 лв.;
 • „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и
 •  възстановяване” – 1 204 лв.;
 • „Други дейности” – 1 246 лв.;
 • „Хотелиерство и ресторантьорство” – 1 250 лева.