Макар и в миналото смъртното наказание да е съществувало в практически всички общества, днес то се използва активно само в 58 държави, като в 95 то е премахнато, а останалите не са го прилагали от началото на 21 век или го разрешават само при изключителни обстоятелства, като състояние на война.

В много страни използването на смъртното наказание е предмет на остри спорове. Хартата на основните права на Европейския съюз забранява използването на смъртно наказание в държавите от съюза. В България то е премахнато от 10 декември 1998 година, като мораториум върху изпълнението на смъртна присъда има от 1990 г.

По случай Европейския и световен ден за борба срещу смъртното наказание Европейският съюз (ЕС) и Съветът на Европа отново потвърждават категорично недвусмисленото си противопоставяне на смъртното наказание, включително на евентуалното му възстановяване, винаги, навсякъде и при всички обстоятелства:

"Смъртното наказание е нечовешко и унизително наказание, което представлява крайна степен на отричане на човешкото достойнство. То не е ефективно като възпиращ престъпността фактор, а освен това прави съдебните грешки необратими.

Държавите по света продължават да се отказват от смъртното наказание, като над две трети от тях са го премахнали в законодателството или на практика. Поздравяваме Замбия и Гана за това, че през последната година се присъединиха към световното движение за премахване на смъртното наказание. Приветстваме и рекордния брой от 125 гласа в подкрепа на резолюцията на Общото събрание, в която се призовава за глобален мораториум върху изпълнението на смъртното наказание с оглед на окончателното му премахване. Призоваваме държавите, които все още изпълняват смъртни присъди, да въведат мораториум като първа стъпка към премахването на смъртното наказание.

Тази година отбелязваме 20-aта годишнина от влизането в сила на Протокол № 13 към Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) относно премахването на смъртното наказание при всички обстоятелства. Досега 44 държави — членки на Съвета на Европа, са ратифицирали протокола. Поздравяваме ги за това, като приветстваме ратифицирането на Протокол № 13 от Националното събрание на Армения и подписването му от Азербайджан. Насърчаваме двете държави членки да приключат бързо процеса на ратификация.

Беларус е единствената държава в Европа, която все още прилага смъртното наказание. ЕС и Съветът на Европа осъждат второто разширяване на обхвата на прилагането на смъртното наказание в Беларус в рамките на по-малко от година, този път за държавните служители и военнослужещите за престъплението „държавна измяна“. Смята се, че през миналата година броят на произнесените смъртни присъди и извършените екзекуции в Китай е останал в рамките на няколко хиляди, въпреки че данните продължават да бъдат държавна тайна. В останалата част на света държави като Иран и Саудитска Арабия са увеличили броя на екзекуциите. Тези държави, както и някои други, например Сингапур, продължават да пренебрегват международното право в областта на правата на човека, като прилагат смъртното наказание в случаи, свързани с наркотици, или дори в случаи, когато гражданите изразяват мнението си в социалните медии или на улицата. Прилагането на това нечовешко наказание трябва да бъде преустановено. Изразяваме съжаление и за това, че през 2022 г. и 2023 г. в Съединените щати продължи извършването на екзекуции.

Призоваваме всички държави, в които все още има смъртно наказание, да насърчават открит и демократичен дебат за неговото премахване. С оглед на това държавите следва да подобрят прозрачността и достъпа до точна информация относно процедурите, политиката и практиката във връзка със смъртното наказание. Периодичното възобновяване на призиви за възстановяване на смъртното наказание следва да бъде стимул за по-голяма ангажираност с гражданското общество и за засилена работа сред младите хора във връзка с премахването на това наказание. Правителствата на всички държави, премахнали смъртното наказание, следва да изпратят ясно послание, че то няма да бъде възстановено в техните национални наказателни системи.

ЕС и Съветът на Европа ще продължат категорично да се застъпват срещу смъртното наказание, включително като наказание, налагано за богохулство, вероотстъпничество или отношения по взаимно съгласие между лица от един и същи пол.

Гражданското общество продължава да бъде на първа линия в борбата срещу смъртното наказание в световен мащаб. ЕС и Съветът на Европа ще продължат да укрепват партньорствата за постигане на тази цел в законодателството и на практика. На този важен ден приветстваме всички юристи, защитници на правата на човека, представители на академичните среди, политици и физически лица, които продължават да работят неуморно за човешкото достойнство и правата на човека и за слагане на край на смъртното наказание веднъж завинаги".