Жители на пловдивското село Крумово отново се обявиха против застрояването на парка в населеното място. На събрание в сградата на местното читалище те за изразиха несъгласието си с плановете на местния парламент на община Родопи, който тази година реши на част от зелената площ да се изгради втора детска градина в селото.

Областният управител на Пловдив по това време Йордан Иванов върна за преразглеждане предложението за застрояване на терена с мотива, че то е в противоречие със Закона за устройство на територията, според който не може да бъде променяно предназначението на вече съществуващите зелени площи.

В отговор, кметът на Община Родопи Павел Михайлов назначи комисия, която да установи дали паркът на селото е зелена зона. Според изготвения констативен протокол, “зеленината не е реализирана”, или по-точно липсват алейна мрежа, осветление, функционално зониране и ландшафт, чието изпълнение всъщност е ангажимент на самата община.

В отговор на реакцията на Йордан Иванов, местният парламент предложи след промяната на предназначението на територията да се кандидатства за държавно финансиране, и едва след одобрение да се направи допитване до жителите на селото.

Предложението за усвояването на зелените площи е за нова детска градина, при условие че в селото вече има такава. Към този момент липсва обяснение от общината защо не се ремонтира старата детска градина, защо именно паркът е избран за такъв строеж, и дали са налични други подходящи места за строеж, питат риторично хората. Те предлагат да бъде построена пристройка към съществуващата или да се пригоди помещение в сградата на ОУ „Христо Ботев“, където подготвителна група да бъде изнесена и да се помещава целодневно. 

По този начин няма да останат необхванати деца в предучилищна възраст и ще бъде прекратено безразборното харчене на публични средства за построяване на голяма двуетажна сграда, от която населението на Крумово няма необходимост, казват местните. 

По казуса кметът на община „Родопи“ Павел Михайлов свиква общо събрание на населението на село Крумово. Местният референдум трябва да отговори на въпроса дали хората са съгласни в парка да бъде изградена нова детска градина.

Събранието е насрочено за 28 септември от 18:00 часа в двора на ОУ „Христо Ботев“ в селото. При липса на кворум, то ще се отложи с един час, след което ще се проведе с онези, които присъстват, обясняват от администрацията на Родопи.

От там подчертават още, че построяването на нова забавачка в Крумово се налага, защото сградата на съществуващата детска градина “Снежанка“ е силно амортизирана, има недостиг на места, липсва  пространство за обособяване на яслена група, а децата в предучилищна възраст са разделени в сградата на градината и училището в селото. Освен това групите са смесени, което пречи на педагогическата работа.

Поради невъзможността сградата да се построи със средства от общинския бюджет, е необходимо да се кандидатства за държавно финансиране, казват още от управата на община Родопи.