Обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции(КИТИ) „Устойчив растеж в подкрепа на развитието на човешките ресурси, по-добро качество на предоставяните публични услуги и развитието на туристическия потенциал, базиран на местните ресурси“ организират от 17.30 ч. днес в зала „Гроссето“ в Димитровград. След чаас- от 18.30ч., там са насрочени и публични консултации с широката общественост за преминалата административно съответствие и допустимост Концепция за интегрирано териториално развитие (КИТИ) „Зелени мерки в градска среда – Димитровград“.


Концепцията за устойчив растеж има за цел да се оползотвори оптимално местния потенциал и да се повиши качеството на човешкия капитал чрез насърчаване на партньорството и сътрудничеството между общините Димитровград, Хасково, Първомай и заинтересованите страни. В нея са интегрирани взаимосвързани, допълващи и надграждащи се инфраструктурни интервенции, като същевременно се комбинират с подходящи меки мерки в секторите туризъм, образование, социални услуги.

Концепцията включва участието на 12 партньори от различни видове заинтересовани страни: две градски и една селска община на територията на 2 области, публичен сектор, НПО и частен сектор.
Концепцията прилага интегриран териториален подход, с което се цели развитие на модел на партньорство и насърчаване на сътрудничеството между различни действащи лица на местно ниво – както между местните власти и другите заинтересовани страни, така и между отделните административни звена и публични институции.


В Концепцията „Зелени мерки“ са заложени дейности, чието успешно изпълнение ще има силно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в Димитровград. Предвидени са дейности по засаждане на дървесна, тревна и храстна растителност както по протежение на основни транспортни артерии, така и в съществуващи паркове, градини и междублокови пространства публична общинска собственост в регулационните граници в урбанизираната територия на Димитровград. Ще бъдат извършени също така и дейности по премахването на съществуващи „кални петна“, които са директен източник за разпространение на финни прахови частици (ФПЧ). Предвижда се озеленяване на площите в рамките на дворовете на училища и детски градини.


Ще бъдат създадени/възстановени зелените пояси както в градската периферия, така и в централните части. Предвидени за изграждане са и „зелени спирки“, като иновативно решение за ограничаване на разпространението на ФПЧ.


При изпълнение на мерките по проекта ще се засаждат растителни видове с принос за намаляване на вторичното разпрашаване, като се отчетат географските и метеорологични специфики на територията на община Димитровград. Най-подходящите растителни видове ще бъдат подбрани след изготвяне на документално и теренно проучване. На подходящите места и там, където има най-голяма нужда, ще бъдат изградени и поливни системи.