Бяла водна лилия се появи в Природен парк „Златни пясъци“ в резултат от изпълнението на проект по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. на стойност 103 770 лв. Дейностите по проекта целят подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания от мрежата Натура 2000, докладвани в неблагоприятно природозащитно състояние на територията на парка, съобщават от Областния информационен център във Варна.

Възстановяването на популацията на бялата водна лилия е индикатор за чистота на местообитанията и води до завръщането на прелетни и постоянно гнездящи птици, между които ръждив ангъч, малък корморан, ръждива чапла, сива чапла, както и видовете блатна костенурка и обикновен тритон. Появата на този защитен вид растение е следствие от системно изследване на физико-химичните и микробиологични характеристики на повърхностните води на „Малко водно огледало” и „Голямо водно огледало”, ръчно почистване на растителността на 50% от повърхностните води на водните огледала и осигуряване на светлина и кислород на растителността.

След проведени консултации с експерт-флорист и съобразно неговите препоръки е запазено и разширено разпространението на Обикновена пърчовка, като стремежът е да се намали рискът от загуба на този вид в защитената зона. За целта се  извършва отстраняване на храстовата и дървесната растителност и се коси два пъти през годината. Ежегодно се извършва оценка на състоянието на вида и местообитанието му.

Изпълнението на проекта ще продължи до октомври догодина.

Новините от Варна