Най-късно до края на 2029 г. ще бъдат закрити всички складове, съхраняващи негодни и излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита в териториалния обхват на РИОСВ-Пазарджик. Това стана ясно на среща днес в екоинспекцията, в която взеха участие представители на МОСВ, РИОСВ, на общините Стрелча, Велинград и Белово, собственици на действащи складове, земеделски производители от региона и наблюдател от офиса за икономическо сътрудничество към Швейцарското посолство.

Експерт на РИОСВ-Пазарджик изнесе презентация за целите на Швейцарско-българската програма за сътрудничество, свършеното до момента през първия етап на програмата и за мерките, които следва да се предприемат след почистване на складовете. От нея стана ясно, че в периода 2015 - 2019 г. в област Пазарджик са закрити 8 от 12-те склада, съхраняващи негодни и излезли от употреба препарати за растителна защита и за обезвреждане са предадени близо 43 тона. Предстои почистването и закриването на още 4 склада – по един в общините Пазарджик, Велинград, Белово и Стрелча с налични в тях около 22,5 тона препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност. Участниците в срещата настояха за приоритезиране на складовете, защото не всички са с еднакъв риск като географско положение, близост до водно тяло, количество на съхраняваните препарати и охрана. От МОСВ поставиха акцент върху информираността на населението и предприемане на мерки за последващ контрол.  

Обезвреждането на препаратите за растителна защита с изтекъл срок на годност ще се извърши в специализирани инсталации извън територията на страната в рамките на Швейцарско-българската програма за сътрудничество. Дейностите по почистване на складовете ще се контролират от комисия, която ще включва представители на РИОСВ-Пазарджик, РЗИ, Пожарна безопасност, Общинска администрация, Областна администрация и собственици на складовете. Вторият етап на програмата ще стартира на 1 януари 2025 година.