През месец октомври екип от педагогически специалисти от гимназията разработи и подаде проектно предложение по Конкурсна процедура 33.18-2019,  към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Основна цел на предвидените по проекта дейности е създаване на благоприятна мултикултурна среда, чрез взаимодействие с родителите на учениците от етническите малцинства, за пълната им образователна интеграция.
Тя ще бъде постигната чрез организиране и провеждане на:
    Семинари насочени към позитивна промяна в нагласите на родителите на учениците от етническите малцинства към образователната институция и ползите от образованието; 


    Неформални родителски срещи „На кафе с родители“ на ученици от малцинството и мнозинството в населени места, на които посредством решаване на казуси, разглеждане на проблемни ситуации и споделяне на добри практики между родителите да бъде привлечена и ангажирана родителската общност в процеса на обхващане, задържане и реинтеграция на учениците в системата на образование;
    Ателие „Празнуваме заедно“ - съвместни дейности с родители, както от етническите малцинства, така и с родители от мнозинството – пресъздаване на празници и обичаи, културни и кулинарни традиции с цел преодоляване на културните стереотипи и формиране на толерантна нагласа по отношение на различието;

    „Аз искам по-добро бъдеще за детето си“ - срещи на родителите с работодатели - партньори на гимназията – представляващи организации, за чиито специфични нужди в гимназията се подготвят работни кадри.
Дейностите по проекта ще бъдат осъществени за период от 8 месеца (ноември – юни) и ще доведат до успешна социализация на учениците от етническите малцинства в СПГ „Алеко Константинов“ и преодоляване на негативните нагласи към културните различия на етносите и формиране на толерантно отношение към всички участници в образователния процес.