Водата в две димитровградски села- Бодрово и Радиево, се забранява за пиене и готвене, съобщават от РЗИ – Хасково. Причината е несъответствие на стойностите по показателя „естествен уран“. 


В двете селища е изследвана вода от кметствата, като в Бодрово уранът е 0,0307 mg/l, а в Радиево – 0,0311 mg/l, при определена максимално допустима стойност 0,03 mg/l.


Предписания за ограничаване ползването на водата до отстраняване на несъответствието и възстановяване качеството за питейно-битови нужди е връчено на ВиК-Хасково.


Предупредителни писма от РЗИ са изпратени до кметовете на община Димитровград, на двете села, до областния управител и Басейнова дирекция.