В периода след 1990 г. се наблюдава трайна тенденция към повишаване на средната годишна температура на въздуха. Изместват се фазите на развитие на растенията. Разпределението на годишните суми на валежите през периода е неравномерно и бележи слаба тенденция към намаляване на годишните количества. Това показват наблюденията на Националния институт по метеорология и хидрология - филиал Варна.

графика: НИМХ-Варна

Последните 5 години са с тенденция на маловодие. За Източна България река Камчия е с най-голяма водосборна област и среден многогодишен отток от 14,6 куб.м/сек. През 2022 г. той е спаднал на 5,9 куб.м/сек. Общият средно годишен отток на реките от Източна България (Русенски Лом, Батова, Суха река, Провадийска, Айтоска, Факийска, Ропотамо и Велека) е 22,780 куб.м/сек., и бележи спад спрямо средните стойности.

Тенденцията към спадане на нивата при подземните води се наблюдава предимно при по-плитко разположените до повърхността водоносни тела, докато при по-дълбоките водоносни хоризонти количествата не търпят значителна промяна, посочват варненските специалисти по анализиране на времето.

По повод предстоящите тази седмица Световен ден на водата и Световен ден на метеорологията, варненският филиал на НИМХ обявява Ден на отворените врати на 23 март.  Всеки, който желае, може да посети института за дискусии и запознаване с работата на метеоролозите и проблемите с водите и климата.