Община Каварна уведомява жителите на село Топола, общ. Каварна, че след извършено от РЗИ – Добрич пробонабиране на проби вода за пиене и изследване по показателите от група „А“ от пункт при крана на консуматора в 08. Зона Селце, с. Топола, общ. Каварна е установено, че не отговаря по физико-химичен показател нитрати (146 мг/л при норма 50 мг/л) на Наредба № 9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Директорът на РЗИ – Добрич е издал на „ВиК Добрич” АД предписание за предприемане на мерки за отстраняване на съществуващите несъответствия.

До тогава се препоръчва използването на бутилирана вода – трапезна, изворна или натурална минерална от търговската мрежа, като за предпочитане е те да се редуват а при невъзможност за закупуване на такава или ползване на вода от резервни съдове, същата преди консумация да се преварява.

След отстраняване на несъответствията в качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели във водопроводната мрежа на 08. Зона Селце, с. Топола, своевременно ще бъдете уведомени допълнително.