В писмо от Регионалната здравна инспекция до кмета на Община Балчик се казва:

Уведомявам Ви, че след предприемане на допълнителни мерки от страна на "ВиК Добрич"АД са отстранени несъответствията в качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели във водопроводната мрежа на 08. Зона Оброчище, с. Оброчище, общ. Балчик. При извършения лабораторен контрол - изследване на проба вода, пробонабрана на 18,10.2023 г. от пункт при крана на потребителя в с. Оброчище (по микробиологични показатели: Колиформи и Ешерихия коли) е установено, че получените резултати отговарят на здравните изисквания.

В тази връзка, моля да информирате кмета и населението на с. Оброчище, че подаваната във водопроводната мрежа вода отговаря на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и същата може да се ползва за питейно-битови цели.