Фронтофисът по проект BG05SFPR002-2.002-0095-C01 „Подкрепа за реформиране на системата от социални услуги в община Плевен“, находящ се на бул. „Русе“ № 1, ет. 1, стая № 13 /сградата на Стоматологичната поликлиника/, възобновява дейността си. Работното време е от 8.30 до 12.30 ч. и от 13.00 до 17.00 ч., тел. 064/610 088.

Насочването към Асистентска подкрепа до 31.12.2023 г. продължава да се извършва от Центъра за обществена подкрепа на адрес: ул. „Георги Бенковски“ № 61.

От 02.01.2024 г. насочването ще се извършва отново от фронтофиса по проекта.