Генерираните битови отпадъци в област Добрич през 2022 г. възлизат на 80 хил. тона, съобщава Националният статистически институт. В сравнение с  2021 г. нарастват с 5.3%. Предадените за директно депониране битови отпадъци се намаляват от 4 хил. т през 2021 г. на 2 хил. т през 2022 година. Регистрира се увеличение и на битовите отпадъци, предадени за предварително третиране от 65 хил. т (2021 г.) на 69 хил. т (2022 г.).

Продължава изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци. Същевременно се закриват изградени в миналото депа за битови отпадъци, които не отговарят на екологичните изисквания. Общият брой на депата и инсталациите за третиране на битови отпадъци в експлоатация за страната през 2022 г. е 71, като част от тях са съоръжения от регионалните системи за управление на битовите отпадъци. В област Добрич през 2022 г. са регистрирани две инсталациите за третиране на битови отпадъци с обща площ от 18 дка.

Относителният дял на населението, обхванато от системи за организирано сметоизвозване през
2022 г. е  99.97 % от общото население на областта, като за страната този показател е 99.93%.

Събраните битови отпадъци средно на човек от населението на област Добрич е 509 кг на човек, което е с 52 кг повече спрямо 2021 година. През 2022 г. количеството на събраните отпадъци в страната се оценява средно на 475 кг на човек, или с 30 кг повече спрямо 2021 година.

Сравнението по области през 2022 г. показва, че най-голямо количество битови отпадъци средно на човек са събрани в областите Перник, Русе, София (столица), Пловдив, Бургас, Пазарджик, Добрич и Варна (с над 500 кг/чов.), а най-малко - в област Кърджали (230 кг/чов.).

През 2022 г. в област Добрич са наблюдавани 15 пункта за измерване на нивото на шум. Продължава тенденцията измереното ниво на шума да надхвърля допустимите хигиенни норми от 55-60 dB, като 11 от наблюдаванете пунктове са с шумови нива над допустимите норми. С най-неблагоприятна акустична среда са три пункта, където са измерени максимални шумови нива в границите от 68 - 72 dB. През 2022 г. не са регистрирани шумови нива над 72 децибела.

През 2022 г. с обществено водоснабдяване (ВиК) е свързано 99.9% от населението на област Добрич, при 99.5% в страната. Потреблението на питейна вода от домакинствата, свързани с ВиК, в област Добрич се оценява на 90 л/ден средно на човек, или с 13 л/чов./ден под средното потребление в страната. През 2022 в област Добрич няма режим на водоснабдяване поради недостиг на вода (0.9% през 2021 г.), при 2.8% за страната. В областта 71.5% от населението е свързано с обществената канализация.

Наличността на дълготрайните материални активи с екологично предназначение по отчетна стойност в края на 2022 г. за област Добрич се оценява на 260.6 млн. лева. Спрямо 2021 г. има увеличение от 97.0% (128.3 млн. лева).