Информационен ден , с който се слага началото на Седмица на отворени врати по отношение но популяризиране на дейностите предоставени от Центъра за потронажна грижа започна в община Кюстендил.5 проекта на центъра са финансирани по ОПРЧР от 2019 г. до сега на обща стойност 2 521 480 лв , информира зам. кмета на община Кюстендил Радмила Рангелова.

От стартирането на дейностите по проект „Патронажна грижа в Община Кюстендил“през 2019 г. до настоящият момент при общ целеви индикатор: 1 653 лица са били обслужени приблизително 3 400 потребители на територията на община Кюстендил,включваща града и 71 населени места.

«С всеки следващ проект  надградихме постигнатото в предходния и се учехме, имахме добавена стойност от появилите се потребности в процесса на нашата работа.Двойното преизпълнение на общия индикатор показва удовлетвореността на услугата.В периода, в който националната политика е насочена в посока деинституционализация и разкриване на съпътстващи услуги, то този проект, във формата , в която община Кюстендил го разкри ,имаме претенцията да е уникален за страната.Той е единствения, който предоставя паралелни услуги в домашна среда, като тезата, която защитаваме е ,че освен процеса по закриване на институциите, трябва да полагаме съпътстващи услуги в домашна среда», заяви Рангелова.

Първият проект е Патронажна грижа в община Кюстендил, Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“

Обща стойност на проекта: 450 474, 56 лв., от които 382 903, 38 лв. финансирани от ЕСФ, 67 571, 18 лв. Национално финансиране

Продължителността на проекта бе:

09.05.2019 г. - 09.10.2020 г. (17месеца) - приключил

Основна цел на проекта бе подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от мобилни интегрирани, здравно-социални услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им на територията на Община Кюстендил.

Целеви групи:

Хора с увреждания и техните семейства;

Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

      

Индикатор по проекта - 186 лица над 18 год. от целевата група – преизпълнен /обслужени 392 лица/.

Постигнати резултати:

Създаден бе "Център за патронажна грижа" /ЦПГ/:

 Нает бе персонал – 18 щ. бр. (ръководител, 8 бр. медицински специалисти, 7 бр. социални медиатори, психолог и кинезитерапевт);

Сформирани бяха 8 мобилни екипа (4 екипа за всички 71 населени места и 4 екипа по райони в град Кюстендил);

Закупени бяха 4 броя транспортни средства за извършване на мобилна работа

Със закупените 4 транспортни средства бяха обхванати всички нуждаещи се на територията на община Кюстендил и беше предоставена качествена патронажна грижа от мобилните екипи.

Следващият проект е Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“

Обща стойност на проекта: 481 770, 00 лв., от които 409 504, 50 лв. финансирани от ЕСФ, 72 265, 50 лв. Национално финансиране

Продължителност на проекта:

13.04.2020 г. - 31.12.2020  г. ( 9 месеца) - приключил

Основна цел на проекта бе да се осигурят допълнителни ресурси за превенция и подпомагане достъпа до услуги на възрастни в риск, вкл. лице или член на семейството му поставено под карантина във връзка с COVID-19, както и самотни родители с деца до 12 г., хора с увреждания, възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, лица в карантинен период и други дейности, пряко свързани с опазване здравето на лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

Целевата група по проекта бяха:

Възрастни хора над 65 год. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

Хора с увреждания;

Възрастни в риск: в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19; самотни родители с деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Индикатор по проекта – 303 лица над 18 год., вкл. с увреждания, получаващи грижа във връзка с пандемичната ситуация - преизпълнен /обслужени 897 лица/;

Основни дейности бяха:

Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги;

Транспорт от/до съответните адреси;

Осигуряване на предпазни средства на наетия персонал.

BG05М9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“

Обща стойност на проекта: 204 361, 92 лв., от които 173 707,63 лв. финансирани от ЕСФ, 30 654, 29 лв. Национално финансиране

Продължителност на проекта:

10.10.2020 г. - 10.04.2021 г. (6 месеца) – приключил

Основна цел на проекта бе да подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в общината, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ материален и кадрови капацитет за предоставянето им чрез въвеждане на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания за осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

Целевата група бяха:

Лица над 18 год.;

Участници над 18 год., вкл. с увреждания, получаващи патронажна грижа.

Индикатор по проекта - 186 лица над 18 год. от целевата група - преизпълнен /обслужени 262 лица/.

ПРОЕКТ BG05M9OP001-6.002-0087-C01

„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ“

BG05M9OP001-6.002 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“

Обща стойност на проекта: 926 134, 27 лв., финансирани от ЕСФ

Продължителност на проекта:

12.04.2021 г. - 12.04.2022 г. (12 месеца), приключил  

Основна цел на проекта бе да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Проектът предвиждаше реализиране на дейности по двете основни направления на процедурата за предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, чрез специалистите на "Център за патронажна грижа"/ЦПГ/, както и превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

186 лица, получаващи патронажна грижа от ЦПГ – преизпълнен 237 лица;

606 ползватели на социални услуги делегирани от държавата дейности – преизпълнен 860 потребители;

259 заети лица, пряко изложени на риск от заразяване с COVID-19 - 221 заети лица в СУДДД и 38 бр. допълнително наети лица за осъществяване на дезинфекция на сградния фонд на СУ и друга подкрепа с цел превенция - преизпълнен 375 лица;

Надградиха се предоставяните интегрирани здравно-социални услуги от медицински специалисти, кинезитерапевт/рехабилитатор, психолог и социални медиатори на ЦПГ към Комплекс за социални услуги-Кюстендил;

Предоставени бяха почасови мобилни комплексни услуги за нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора в техните домове на територията на община Кюстендил, включваща града и 71 населени места;

Нает бе персонал – 18 щ. бр. на длъжност (ръководител; мед. специалисти, соц. медиатори; психолог и кинезитерапевт).

Проект BG05M9OP001-6.004-0055-C01

„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ„

 BG05M9OP001-6.004 Патронажна грижа + Компонент 2

Обща стойност на проекта:

458 739, 60 лв., финансирани от ЕСФ

Продължителност на проекта:

13.04.2022 г. - 13.11.2022 г. (7 месеца) – в процес на изпълнение

Основна цел на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Целеви групи:

Служители в структури на публичната администрация на национално и местно ниво, вкл. предоставящи социални и здравни услуги;  Служители на доставчици на социални услуги; Потребители на социални услуги, делегирани от държавата дейности /СУДДД/; Хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

Индикатор по проекта:

186 потребители на патронажна грижа и 606 потребители на СУ ДДД - към месец юни е преизпълнен 262 лица получаващи грижа от ЦПГ и 438 потребители на СУДДД;

221 заети лица в социалните услуги, делегирани от държавата дейности и 28 бр. планирани, допълнително наети лица за осъществяване на дезинфекция на сградния фонд на СУ и друга подкрепа с цел превенция – към месец юни е преизпълнен 334 лица;

Основни дейности:

Дейност 1 „Предоставяне на интегрирани услуги от "Център за патронажна грижа" /ЦПГ/“ - В услугата ЦПГ са назначени: Ръководител - 1 щ. бр., Медицински специалист– 7 щ. бр.; Социален медиатор – 6 щ. бр.; Психолог – 1 щ. бр. и Кинезитерапевт/рехабилитатор – 2 щ. бр.

ЦПГ е разкрит в изпълнение на проект BG05М9ОР001-2.040-0018-С01 "Патронажна грижа в Община Кюстендил" Компонент 2 по ОП РЧР към Комплекс за социални услуги - Кюстендил с административен адрес: гр. Кюстендил, ул. "Яворов" №6, ет. 1, каб. 117 и  каб. 412, ет. 4.

Дейностите са насочени изцяло към възрастни хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и техните семейства, хора, поставени под карантина, за които има необходимост от почасови услуги като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението.

Дейност 2 „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ - Дейностите са насочени към осигуряване на подкрепа за приспособяване на социалните услуги, делегирани от държавата дейности към възникналите вследствие на извънредната епидемична обстановка предизвикателства.

Надграждане на социалната услуга през годините от внедряването й от 2019г. до днес:

Разгръщане на медицинските грижи, които бяха предимно измерване на витални показатели и водене на потребителски дневник за жизнени показатели до това да се включи извършване на стерилни превръзки в домашна среда по лекарско предписание и взимане на кръв в домашни условия и транспортирането й до лаборатория в специални хладилни чанти;

Социалната услуга предоставяне на съдействие за пазаруване, съпровождане извън дома, заплащане на битови сметки се разгърна в ежеседмична подкрепа за домакинствата;

Услугата кинезитерапевт успя в този проектен период да надгради грижите след разширяване на екипа с още един кинезитерапевт и зачестяване на посещенията при най-нуждаещите се потребители, предимно след претърпени инфаркт или инсулт

В "Център за патронажна грижа" са закупени следните медицински консумативи и изделия, както и уреди, за да се осигури ефективната работа на служителите в изпълнението на ежедневните им дейности:

лични предпазни средства: еднократни и многократни маски, ръкавици, шлемове, еднократни престилки и гащеризони, дезинфектанти, предпазни очила и бонета;

с цел извършването на стерилни превръзки са закупени: автоклав, опаковъчна машина за стерилни инструменти и превръзки, инструменти за обработка на рани-ножици, пинсети, форцепси, кохери;

медицински чанти, снабдени с най-необходимите медицински консумативи за посещения при потребител като: апарати за измерване на кръвно налягане, глюкомери и съответно игли и тест ленти, термометри, безконтакти термометри, пулсоксиометър, стерилни и нестерилни превръзки, риванол, кислородна вода, памук, инжекции и игли, бинт, цикатридина и др.

медицински чанти за пренасяне на биологичен материал;

стерилизатор за стерилизиране на инструментариум, които се използва при направата на септични и асептични превръзки.

ФИНАНСИРАНА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027

Целта на процедурата ще бъде да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации.

Допустими за финансиране ще бъдат следните дейности:

1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.

4. Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда

Допустими целеви групи:

Възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания;

Служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални слуги.

Срока за изпълнение на проекта ще бъде 12 месеца