Лекция от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ изнесе пред ученици от Финансово-стопанската професионална гимназия „Васил Левски“  в Монтана прокурор Миглена Митрева от Районна прокуратура – Монтана.

Тя запозна  възпитаниците на 11 клас от специалността „Икономика и мениджмънт“ с класна ръководителка Агнеса Георгиева със структурата на съдебната система и функциите на съдебната власт и с  професиите „съдия“, „прокурор“ и „следовател“.

„Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите и държавата. Правосъдието в България се осъществява от съдилищата: районни, окръжни, апелативни, административни, военни и върховни, а към съдебната власт по Конституция се числят и прокуратурата и следствието“, разясни прокурор Митрева и представи същността и задачите на всяка от институциите. В хода на лекцията бяха очертани с примери пътя на едно наказателно дело от извършването на престъплението до внасянето му в съда, презумпцията за невинност, условията за сключване на споразумения и разликите между наказателни и граждански дела.  Учениците се заинтересуваха и от  специалността „Право“ като възможен избор на професия и изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите за магистрати.

В края на лекцията единадесетокласниците се снимаха с тогите на прокурор и съдия.  Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“  се провежда съвместно от Окръжен съд и Районен съд – Монтана, Окръжна прокуратура и Районна прокуратура – Монтана.

Целта на програмата е да запознае учениците със структурата и функциите на съдебната власт в България, да формира правна грамотност, да повиши степента на спазването на законите сред младите хора и да увеличава доверието на обществото към съдебната власт.