“Топлофикация Враца” ЕАД уведомява своите клиенти, че са налице условията по Наредба № Е-РД-04-1 за топлоснабдяването за общо пускане на отоплението за сезон 2023/2024 г.

С оглед на влошените метеорологични условия и неблагоприятна дългосрочна прогноза за трайно застудяване, общото включване на отоплението във Враца започва поетапно от 10.11.2023 г. (петък) при спазване на необходимия термохидравличен режим на работа на  машини и съоръжения, в следния ред съобразен с нормативната уредба:

- детски, социални и болнични заведения;

- учебни заведения;

- битови абонати;

- стопански  учреждения;

Клиентите, които не желаят въвеждане на отоплителните  инсталации в режим за отопление да оставят съобщение на подходящо място в абонатната станция и да предоставят молба и протокол от Общо събрание с подписите на най-малко на 2/3 от собствениците или на съответния ръководител на учреждение.

Преди пускането на отоплението е важно клиентите да приключат всички ремонти по вътрешните инсталации и да ги запълнят, ако са източени. Препоръчително е запълването да става при напълно отворени вентили на радиаторите, с цел нормалното им обезвъздушаване и функциониране. В случаи на констатиран проблем с електронните уреди за дялово разпределение, монтирани на радиаторите, е необходимо да се уведоми топлинния счетоводител.

Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена и в които се извършват ремонтни работи, поясниха от Топлофикационното дружество. Фирмата изисква да бъде уведомена писмено за клиентите, които не са приключили с ремонтните си работи.  

“Топлофикация Враца” ЕАД напомня, че централизираното топлоснабдяване е сред най-екологичните, комфортни и безопасни начини за отопление.