Строежът на депо за опасни отпадъци към инсталация за изгаряне на отпадъци край град Пещера е приет без забележки на първия си етап. Това става ясно от съобщение на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Пазарджик за дейността на ведомството през февруари. Експерт от инспекцията е участвал в държавна приемателна комисия за въвеждане в експлоатация на съоръжението. Първият етап включва изграждане на път около ретензионния басейн и котлован, самия ретензионен басейн, клетка 1 и канавка за повърхностни води.

22 проверки са извършили служители на РИОСВ за изминалия месец. Дадени са 11 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки. За периода са предприети действия по 13 сигнала. Издадени са 4 наказателни постановления и 2 споразумения на обща стойност 13 700 лева. Събраните суми от имуществени санкции за нарушения на екологичното законодателство са в общ размер на 22 519 лева.

Засилени са превантивният, текущият и последващият контрол на фирмите за третиране на отпадъци с цел предотвратяване на нерегламентирани дейности с отпадъци на територията на област Пазарджик. По предписания на РИОСВ през януари са почистени 8 замърсени с отпадъци терена на територията на община Велинград. Голяма част от отпадъците на още 8 терена в землищата на селата Света Петка и Грашево са почистени, събрани в чували и се извозват на сепарираща инсталация във Велинград. Извършено е почистване на терен в землището на с. Свобода, община Стрелча, от нерегламентирано изхвърлени отпадъци от пластмаса и каучук от моторни превозни средства, замърсени с опасни вещества (нефтопродукти) и на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали в септемврийското с. Злокучене.