Община Севлиево и Сдружение „Социална подкрепа и информация“ стартират дейностите по проект BG05М9ОР001-2.032-0010-С01 „Насърчаване на социалното включване на хора с увреждания в Община Севлиево“. Проектът е насочен към осигуряване на условия за социално включване на хора с увреждания и други уязвими групи от Община Севлиево, чрез разширяване на възможностите им за независим и самостоятелен живот, повишаване на мотивацията и подкрепа за участие в заетост.

Заповядайте на официалното откриване на Център за предоставяне на обучения по проекта. Събитието ще се проведе на 29.10.2019 г. (вторник) от 11:00 ч в град Севлиево, ул. „Мара Гидик“ 17 (сградата на бившето Абаджийско училище).