Общо 15 са проектните идеи, постъпили в срок в Община Плевен по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма за развитие на регионите 2021-2027. Проверката за административно съответствие и допустимост (АСД) на всички тях приключи, в резултат на което е изготвен списък с проектни идеи, които не преминават на следващ етап - приоритизация (Приложение П.6). В списъка са посочени и съответните основания и мотиви за това. Проектните предложения, включени в Приложение П.6, са както следва:

1. Проектна идея „Основен ремонт, обновяване, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда на ДГ „Еделвайс", гр. Плевен". Основание за недопускане до етап Приоритизация: След изпратено Приложение 4 - Уведомление за нередовности на 21.05.2024 със срок за отговор 29.05.2024, е получен отговор от Петя Фуренеса, че оттегля проектното намерение;

2. Проектна идея „Подобряване на експлоатационното състояние на сградата на ОС - Плевен“. Кандидат - Окръжният съд на Плевен. Основание за недопускане до етап Приоритизация: След изпратено Приложение 4 - Уведомление за нередовности на 31.05.2024 във връзка с подадените допълнителни документи_rev. 1 от 29.05.2024, със срок за отговор 05.06.2024 - не е получен отговор;

3. Проектна идея „Изграждане в урбанизирана среда на публично достъпна зарядна точка, състояща се от 2 зарядни колонки от 600KW, позволяваща т. нар. „бърз" заряд едновременно на не по-малко от 4 електрически превозни средства“. Кандидат - ECO ЧАРДЖ ЕАД. Основание за недопускане до етап Приоритизация: След изпратено Приложение 4 - Уведомление за нередовности на 21.05.2024 със срок за отговор 29.05.2024 - не е получен отговор.

Община Плевен, в качеството си на териториален орган по подбор на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР 2021-2027, покани всички заинтересовани страни за подаване на проектни идеи по Приоритет 1 на Програма за развитие на регионите /ПРР/ за изпълнение на План за интегрирано развитие на общината /ПИРО/. Крайният срок за подаване на предложенията бе 17:30 ч. на 09.05.2024 г. Основна цел на кандидатстването е приоритизацията на проекти, адресиращи нуждите на местните общности в съответствие с ПИРО на Общината кандидат. Бюджетът за Община Плевен е 70 783 146 лв. БФП.