Сигнали за миризми с потенциален източник „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД могат да се подават освен чрез възможностите, предоставени от РИОСВ-Русе и чрез контактна форма на интернет страницата на дружеството. Това е едно от предписанията, дадени на оператора при контролна проверка през август. 

Адресът на контактната форма е: https://linamar.bg/contact-us, като достъп до нея е осигурен и чрез интернет страницата на РИОСВ-Русе. 

В комплексните разрешителни (КР) на инсталациите, от чиято дейност могат да се отделят интензивно миришещи вещества е записано специално условие, в което е указано, че притежателят е длъжен при получени оплаквания за миризми да предприеме незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и да предприеме мерки за предотвратяване/отстраняване на емисиите на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката. Такова условие има и „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД. Дублирането на сигналите, подадени чрез зеления телефон, платформата на интернет страницата на инспекцията или тел. 112 дава допълнителна възможност да се осъществи по-строг контрол за спазване на  това условие и ще подпомогне контролната дейност на инспекцията  спрямо оператора. 

РИОСВ-Русе ще следи за спазване на условието за интензивно миришещи вещества чрез допълнителни справки за постъпилите в дружеството оплаквания, за което също е дадено предписание.