Лабораторията по прецизна патология към Центъра за компетентност „Леонардо да Винчи“ към МУ-Плевен, с ръководител проф. д-р С. Поповска, получи сертификат от участие във външен контрол за изследвания в областта на молекулярната патология. Сертификатът e издаден от European Molecular Genetics Quality Network (EMQN) - европейска компания, която оценява качеството на геномните изследвания и предоставя външна оценка на качеството за лаборатории, които предлагат геномни изследвания (молекулярна генетика, молекулярна патология, вирусология и т.н.), акредитирана по ISO 17043:2010.

Сертификат за изследвания в областта на молекулярната патология получи Лабораторията по прецизна патология на МУ-Плевен

Екипът на проф. д-р Савелина Поповска - Зорница Петрова и Владислав Нанков – работи в областта на молекулярната патология в изпълнение на научните цели, заложени в проект BG05M2OP001-1.002-0010-C01 Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия на МУ-Плевен.

Получаването на сертификата е от изключителна важност за разширяване дейността на лабораторията, за да се използват изследванията за диагностични цели при онкологични пациенти, нуждаещи се от лечение с прицелна терапия. С това е изпълнена една от заложените цели в Центъра за компетентност, а именно прилагането на научните резултати за лечение на пациенти и подобряване на качеството им на живот.