РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:         

положена бе нова асфалтова настилка на ул. „Централна“ в кв. ДЗС, която е входно - изходна за квартала;

положена бе хоризонталната пътна маркировка по бул. „Придунавски“, ул. „Чипровци“, ул. „Шипка“ и ул. „Хан Крум“;

възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по бул. „Липник“, бул. „Тутракан“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Асен Златаров“, ул. „Даме Груев“, ул. „Дряновска“, ул. „Згориград“, ул. „Иван Ведър“, ул. „Николай Здравков“, ул. „Никола Й. Вапцаров“, ул. „Червен“, както и по уличната мрежа на гр. Мартен и с. Николово;

извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките по ул. „Никола Петков“, ул. „Тулча“, ул. „Охрид“ и ул. „Цветница“;

извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в околоблоковите пространства на бл. „312» в кв. Чародейка – Север, бл. „Колос“ в кв. Родина 1 и бл. „2“, бл. „13“, бл. „14“, бл. „15“ и бл. „54“ в кв. Дружба 3;

извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби на кръстовищата на ул. „Мария Луиза“ с ул. „Борисова“, бул. „3 март“ с разклона за Корабен завод, бул. „Липник“ с ул. „Чипровци“ и ул. „Плиска“ с ул. „Тулча“;

подменени бяха старите съдовете за събиране на битови отпадъци на ул. „Даме Груев“ в кв. Дружба 3;

извършена бе проверка на търговските обекти, находящи се на ул. „Борисова“ 16, относно реда и начина за изхвърляне на отпадъци от хартия,  стъкло, метал  и  пластмаса в съдовете за разделно събиране;

на 20 март бе създадена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на бул. „Цар Фердинанд“ - в участъка от ул. „Райко Даскалов“ (след повдигнатата пешеходна пътека) до ул. „Александровска“, във връзка с Водния цикъл;

по график бе извършено механизирано измиване на улици и булеварди в Русе;

по график машинно бяха изметени улици, булеварди и други публични пространства в града;

почистено бе нерегламентирано сметище в района на отбивката след с. Басарбово;

извършено бе ръчно метене около пейки, кошчета, алеи и детски площадки в Парка на младежта;

извършено бе размножаване и пикиране на летни цветя;

в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 30 кучета, осиновени бяха 17 и е извършена е кастрация на 10 кучета.

РЕСОР  „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

продължава приемът на проектни предложения по Програма „Култура“, както и сключването на договори с външни експерти за оценяване и класиране на проектните предложения. В понеделник (27 март) ще се проведе втори инфоден с цел разясняване на възможностите за финансиране;

на 22 март бе взето участие в отбелязването 159 години от създаването на МГ „Баба Тонка“ и 100-ия патронен празник с името на русенската деятелка Тонка Обретенова;

извършени бяха две проверки за лица в риск, след подадени сигнали от тел. 112;

проведени бяха сесии с 40 ученици от 8 до 11 клас в ПГИУ „Елиас Канети“ и АГ „Гео Милев“ от експерти на Превантивно – информационния център по Програма „От връстници за връстници“;

подготвени бяха събития по проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“;

извършена бе съвместна проверка с експерти от отдел „Социални дейности“ и експерти от отдел „Здравни дейности“ в Кризисен център за непридружени деца - чужди граждани, относно проследяване спазването на стандартите, съгласно Приложение № 20 на Наредбата за качество на социалните услуга;

здравните медиатори консултираха 30 семейства от кв. Чародейка и кв. Селеметя за ползите от ваксиниране;

проведени бяха сесии по Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества „Кодово име живот“ в ОУ „Тома Кърджиев“, ОУ „Христо Смирненски“ и ОУ „Отец Паисий“, в които се включиха 99 ученици;

 на 22 март бе проведена акция от Младежкия парламент към Общинския младежки дом, като част от кампанията „Да спасим децата и Русе от дрогата“;

продължават подготвителните дейности за Световната купа по кану-каяк маратон, която ще се проведе през юни;

продължава провеждането на Общинските ученически игри за учебната 2022/2023 г.;

проведен бе концерт и бяха наградени от Общинския младежки дом отличилите се участници в международния конкурс за рисунка и фотография, посветен на Деня на водата – 22 март.

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

започна изграждането на анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци. Дейността е част от проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на Регионално сдружение за управление на отпадъците Русе“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“. След изграждането ѝ инсталацията ще позволява безкислородното третиране на биоразградими отпадъци, от които впоследствие се получава компост, както и метан за електропроизводство и топлинна енергия;

Община Русе продължава подкрепата по Програма „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“. Към момента 14 блока са подали документи за целево финансиране от страна на Община Русе, като за целта са подсигурени 1 милион лева са за изготвяне на технически паспорт и енергийно обследване. Крайният срок за подаване на заявление за общинско целево финансиране е 28 март;

на 24 март бе проведено заседание на управителния съвет на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“. Беше приет отчет на дейността и бе обсъден и приет работен план за на АДО “Дунав“ за 2023г.;

заместник-кметът Златомира Стефанова заедно с експерти от Община Русе проведе работна среща със Съвместния секретариат по програма Interreg Румания-България. Бяха обсъдени предстоящото стартиране на програмата, както и възможността за реализирането на проекти идеи спрямо четирите основни цели на програмата;

още 130 спирки от линиите на градския транспорт в Зона 1, върху които са разположени спирко-навеси и павилиони за търговска дейност, преминават под управлението на кмета на Община Русе, след прекратения договор за концесия с „Табак трафик“ ЕАД. Предстои провеждане на процедура за отдаване под наем на  павилионите, разположени в близост до спирките;

отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“ стартира процедури по категоризация на 22 обекта /заведения за хранене и развлечение и места за настаняване/;

изготвена бе заповедта за откриване на процедурата за отдаване под наем на 27 броя павилиона – общинска собственост, в близост до спирките на градския транспорт. За желаещите да вземат участие е предвиден срок от близо 3 седмици за закупуване на документи и оглед на обектите. Павилионите се отдават под наем заедно с оборудване включващо видео камери, климатици и др. движими вещи. Наемателите на павилионите ще имат две допълнителни задължения, освен заплащането на наемна вноска, а именно - да освежат павилионите чрез боядисване в цвят, посочен от Община Русе, както и да поставят камера за външно видеонаблюдение с оглед подпомагане опазването на обществения ред. Предвижда се камерите да бъдат следени от Звеното за видеонаблюдение към Община Русе за по - добра оперативност. Желаещите да участват в тръжната процедура ще могат да закупуват документи за участие от 29 март до 19 април самият търг ще се проведе на 25 април.

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

приключи изпълнението на текущи ремонти при бл. „7“, бл. „8“ в кв. Дружба 3 и продължават ремонтните дейности при бл. „9“;

започна изпълнението на текущ ремонт в междублоковото пространство на бл. „13“ в кв. Дружба 3;

приключи изпълнението на текущ ремонт на настилки по обслужваща алея към сградата, в която се помещават „Български пощи“ в Дружба 1 , в т. ч. ремонт на тротоарни настилки;

приключи изпълнението на тротоарни настилки в с. Семерджиево;

приключи изпълнението на текущ ремонт на настилки при бл. „14“ (локално платно), кв. „Дружба 3“, успоредно на ул. „Никола Й. Вапцаров“;

започна изпълнението на текущи ремонти в общински жилища в кв. „Чародейка“ – бл. „403“, бл. „112“ и бл. „109“, както и в бл. „Панайот Хитов“ 1, 2 и 3;

извършени бяха 8 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи;

издадени бяха два констативни акта за незаконен строеж, като същите са в процес на изпращане до заинтересуваните лица;

издадена бе една заповед за премахване на незаконни строежи и една заповед за премахване на преместваем обект, като същите са в процес на връчване на заинтересованите лица.