1748 декара нови гори ще бъдат създадени през тази  година на територията на Североизточно държавно предприятие, което управлява държавните горски територии в областите Шумен, Варна, Добрич и Търговище.

За залесяването ще бъдат използвани  над 1 милион фиданки от различни горскодървесни видове. Към момента са залесени 972 дка, като предстои тяхното отглеждане. Останалите площи ще бъдат залесени през есента, съобщи инж. Христина Манолова - експерт в предприятието.

Площите за залесяване, които горските стопанства в обхвата на СИДП планират средногодишно не са много, тъй като почти всички свободни площи са залесени в близкото минало, а тези които се освобождават по една или друга причина се залесяват своевременно.

Залесяването е един много сложен, дълъг и скъпо струващ процес, който изисква много време, труд и средства. Най-напред трябва да се подбере правилно дървесния вид, с който да се залеси, съобразено с условията на средата, за да се гарантира, устойчивото развитие на младата гора. Необходимо е да се извърши и добра подготовка на почвата, като дейността не приключва със самото засаждане на фиданките. Следва тяхното отглеждане, чрез окопаване, плевене, разрохкване на почвата, което продължава през следващите няколко години. След това са нужни още много грижи и усилия, докато дръвчетата станат зряла гора, категорична е Манолова.

Предприятието е обезпечило финансово изпълнението на по-голяма част от дейностите по залесяване със средства от три европейски проекта. Благодарение на проекта „Земите и горите на орела“ през тази година ще бъдат създадени нови пояси на площ от 275 декара, като най-много са на територията на ДЛС-Балчик – 191 декара, 52 декара са в ДГС-Генерал Тошево и 32 декара са в ДГС-Добрич. С предвидените средства ще бъдат възстановени и част от изсъхналите ясенови пояси в Добруджа.

По проекта „Горите на Североизтока“  ще бъдат залесени общо 289 дка, съответно на територията на ДЛС-Балчик – 87 декара, 102 декара са в ДГС-Варна и 100 декара са в ДГС- Генерал Тошево.

По Оперативна програма „Развитие на селските райони“ е предвидено за тази година да се залесят общо 765 дка, като в  ДЛС-Балчик – 131 декара, 71 декара са в ДГС- Генерал Тошево, ДГС-Варна – 130 декара, ДГС-Шумен – 147 декара, ДГС-Нови пазар – 44 декара и най-много предвидени площи за залесяване по тази програма са в ДГС Омуртаг-242 дка. 272 дка ще бъдат залесени със средства от компенсационно залесяване и 147 дка със средства на предприятието.