Административният съд във Варна провъзгласи за нищожно решението на Общинския съвет във Ветрино за ветрогенераторите, съобщиха от съдебната пресслужба.

Въпросното решение е взето на заседание на местния парламент във Ветрино, проведено на 8 юли. Прието е предложение - подписка за гражданска инициатива за забрана поставянето на ветрогенераторни съоръжения на територията на общината.

Делото бе образувано по жалба на проектната компания “Добротич Уинд”, която е готова да инвестира в изграждането на вятърен парк на териториите на общините Ветрино и Вълчи дол.

Съдът връща преписката на Общински съвет – Ветрино, да разгледа направеното предложение и в едномесечен срок  да обявят своето решение, съгласно Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. 

В мотивите си съдът отбелязва, че от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма е приет Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници(ВИ). Националните приоритети в областта на енергетиката са повишаване на енергийната сигурност и диверсификация на доставките на енергийни ресурси; използване и развитие на енергията от ВИ, съобразно наличния ресурс, капацитета на мрежите и националните специфики.

Съдът сочи, че Община Ветрино също е приела и краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници  и биогорива за периода 2020 - 2023 г., като в нея е извършен анализ на потенциала на вятърната енергия в общината. В заключение е прието, че инвестициите в „зелена енергия” и ВЕИ са единственият възможен подход за ограничаване на енергийното потребление от конвенционалната енергетика.

Предвид изложеното съдът приема, че оспореният акт е постановен в противоречие със Закона за енергията от възобновяеми източници. Ответникът,  без да има компетентност да решава въпроси, свързани с енергийната политика на страната, е постановил решение, противоречащо на специалния закон ЗЕВИ, на Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници, както и на приетите Дългосрочна и краткосрочна програма на Общински съвет - Ветрино.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС.

Още новини от Варна