РИОСВ – Варна даде предписания на кмета на Община Варна за предприемане на спешни мерки и действия за отстраняване на допуснатите замърсявания и нередовното сметосъбиране и сметоизвозване в районите „Приморски“ и „Одесос“ в срок до 5 август, информират от екоинспекцията.

Продължават проверките за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци

В разгара на летния сезон в инспекцията постъпиха множество сигнали за замърсяване с битови отпадъци и нередовно обслужване на контейнерите за смесени битови отпадъци, образувани на територията на община Варна. Предписано е също осигуряване на достатъчен брой съдове и изготвяне на графици, съобразно увеличения брой население през летния сезон, с цел недопускане възникване на потенциална опасност за човешкото здраве и околната среда.

Община Варна следва да представи в РИОСВ програма с ефективни мерки и действия за капацитета на разположените контейнери и честотата на извозване на смесения битов отпадъчен поток в срок до 11 август.

Екоинспекцията ще следи стриктно за спазването на поставените срокове по изпълнение на предписанията. При неизпълнение ще бъдат предприети административнонаказателни действия по Закона за опазване на околната среда.

По-рано тази седмица от Общината обявиха, че се засилва контролът по нерегламентираното изхвърляне на отпадъците от страна на граждани и на собственици и наематели на търговски обекти. Проверките ще бъдат не само на територията на града, но и в курортните комплекси. При констатирани нарушения ще се съставят актове по Закона за управление на отпадъците от инспекторите от екологичен контрол от администрацията и районните кметства, като санкциите за физическо лице са в размер от 300 до 800 лв., а за юридическо лице от 1400 до 6000 лв.