РИОСВ - Русе даде предписания на управителя на „Приста комерс“ ООД да представи в кратки срокове план-график с конкретни мерки за ограничаване на горивните процеси (тлеене) в опожарения склад за съхранение на слънчогледова фракция. Това стана днес при извънредна проверка в района на бившия хлебозавод в Русе.

Пожарът на склада е възникнал на 22 юни и е бил погасен от органите за Пожарна безопасност и защита на населението. От момента на инцидента към днешна дата са постъпили около 30 оплаквания на граждани за тежка миризма на пушек и изгоряло. РИОСВ-Русе следи непрекъснато данните от измервателните станции за контрол на качеството на атмосферния въздух. Най-близко разположените – в двора на ПУ „Петър Берон“, както и АИС „Възраждане“, не са отчели отклонения от нормите на следените атмосферни замърсители. По случая е образувано досъдебно производство.

Високите температури, наличието на естествени слънчогледови фракции, влажността от третирането на огнищата води до ферментационни процеси, които са причина за локални тлеещи огнища, каквито са констатирани и днес при извънредната проверка. На място също е установено, че служители на дружеството извършват оросяване с вода на тези огнища.

Дружеството „Приста комерс“ ООД има сключен договор за наем на складовото помещение със „Зърнени храни България“ АД, който е представен на място.

Покривът на склада е напълно унищожен. Съхраняваната продукция не е напълно изгоряла, но примесването й със строителни и други отпадъци, я прави негодна. По смисъла на специализирания закон тя представлява отпадък. По тази причина на дружеството са дадени допълнителни предписания за класификация на генерираните в резултат на пожара отпадъци – слънчогледови фракции, строителни отпадъци, абсорбенти и др., както и да се предадат на фирми, притежаващи съответните разрешителни съгласно Закона за управление на отпадъците.

РИОСВ - Русе ще информира органите на реда, Регионалната здравна инспекция, както и Областна дирекция по безопасност на храните за констатациите от днешната проверка, както и за предприемане на действия по тяхната компетентност.