Регионалната инспекция по околната среда (РИОСВ) разгледа и единодушно одобри коригираната екологична оценка на Общия устройствен план (ОУП) на Пловдив.

На 1 август докладът с корекциите беше внесен от главния архитект на общината Димитър Ахрянов в екологичното ведомство. Тогава той коментира, че за предприемане на стъпки по завършване на ОУП трябва общинската администрация да получи информация за местообитанията на животните от Българското дружество за защита на птиците. Необходимата документация беше получена в средата на юли и данните от нея бяха нанесени от проектантите в коригираната оценка.

Предстои разглеждане на предварителния проект с нанесените корекции от Експертния съвет по устройство на територията (ЕСУТ) към общината и поредица от съгласувателни процедури до окончателното приемане на плана.

Очакванията са актуализацията на Общия устройствен план да реши редица градоустройствени предизвикателства на Пловдив, най-вече свързани с темите на презастрояването и зелените площи.