91 проверки на 87 обекта в областите Хасково и Кърджали са направили през декември от РИОСВ-Хасково. Издадени са 26 предписания и 6 наказателни постановления, като са съставени 4 акта и са сключени две споразумение - по Закона за управление на отпадъците и Закона за водите. 11 от проверките през последния месец на 2023г. са били по постъпили жалби и сигнали .Съставените 2 акта са за установени разоравания на пасища в защитени зони от Екологична мрежа „Натура 2000“. 


Поредната имуществена санкция, този път в размер на 20 000 лв., е наложена на ТЕЦ „Марица 3“ в Димитровград за неизпълнение на мерки за преустановяване изпускането на неорганизирани емисии от западната страна на сградата на котелно помещение. Осъщественият емисионен контрол от страна на ИАОС на топлоелектрическата централа показва, че измерените концентрации на азотни оксиди и прах не превишават определените норми за допустими емисии, допълват от инспекцията. 


През декември е извършена и планова проверка по изпълнение на условията в комплексно разрешително на депо за неопасни отпадъци – Сгуроотвал „Горен бюк“ и Сгуроотвал „Галдушки ливади“ на димитровградската ТЕЦ „Марица 3“.


Почистени са били 64 замърсени с отпадъци терени в населени места на територията на общините Симеоновград, Стамболово, Димитровград, Хасково, Ивайловград от област Хасково и общините Момчилград и Кърджали от област Кърджали, допълват от инспекцията.


Експертите от направление „ Биологично разнообразие“ са направили 36 проверки, като плановите са свързани с установяване на нарушения в режима на опазване и стопанисване на защитени територии. Извънредните проверки са във връзка с дадени предписания за стопанисването на защитени територии, за опазване гнездо на царски орел, за реализация на инвестиционни намерения в границите на защитени зони. 


Стартирали са процедури по обявяване на 20 вековни дървета по предложение на Асоциацията на парковете в България.