Планираните мерки имат за цел осигуряване на пожарна безопасност по време на кампанията за прибиране на реколтата. Предприети са поредица дейности в координация с кметовете, председателите на земеделски кооперации, управители на фирми и земеделски производители. Планирани са проверки на земеделската техника за съответствие с изискванията за пожарна безопасност.

В РДПБЗН-Силистра и трите районни служби са разработени планове с конкретни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност на житните масиви, техниката, складовете за зърно и фуражните площадки.

През настоящата година в област Силистра площите с есенници са над 506 000 дка. По прогнозни данни в прибирането им ще участват над  900 единици земеделска техника.

РДПБЗН-Силистра напомня на всички  физически и юридически лица, осъществяващи дейности в земеделските земи, че са задължени да изпратят в районните служби схеми с разположението на засетите площи с житни култури, пожарозащитните ивици, пътищата за придвижване на пожарната техника и действащите до водоизточници.

През 2023 г. на територията на област Силистра са възникнали 3 пожара в житни блокове. Унищожени са 291 дка зърнени култури и 1 лекотоварен автомобил. По време на кампанията са съставени 32 акта на нарушители, като за всички са издадени и връчени наказателни постановления.

РДПБЗН-Силистра припомня основните противопожарни правила и норми:

 • Съществува АБСОЛЮТНАТА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА ЗА ИЗГАРЯНЕ НА РАСТИТЕЛНИ ОСТАТЪЦИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, съгласно чл. 6, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи; и Чл. 6 и чл. 12 от Наредба №8121з-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.
 • Отговорност за недопускането на пожари имат председателите на земеделски кооперации, собствениците и ползвателите на селскостопански земи, както и кметовете на населените места.
 • За да бъде опазена реколтата, за работа в узрели зърнени масиви се допуска само изправна земеделска техника, оборудвана с пожарогасители и монтирани искрогасители на изпускателните тръби.
 • При движение на земеделската и транспортната техника не бива да се допуска буксуване и допир на ауспуха до суха растителност. Не се допуска паркиране и ремонтиране на земеделска и транспортна техника в близост до узрели зърнени масиви.
 • Не трябва да се използва открит огън най-малко на 50 м от посевите, от настъпване на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и складиране на фуража. Да не се пали огън на открито във ветровито време.
 • Не използвайте огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати масиви и фуражни площадки.
 • Паркирането на превозните средства и устройването на лагери и биваци за почивка да става само на определените за целта места.
 • Спазвайте предупредителните и забранителните знаци за пожарна безопасност.
 • За успешното пожарогасене и минимални загуби при забелязан пожар в житни масиви да се предприемат мерки за своевременно оповестяване на органите за „Пожарна безопасност и защита на населението” на единния номер за спешни повиквания – 112.
 • На стопаните, съхраняващи груб фураж, се припомня, че:
 • Складирането му може да бъде на открито и в стопански постройки, на разстояние не по-малко от осем метра от сгради (основно и допълващо застрояване) и не по-малко от три метра до границите на съседните имоти.
 • Около открито складиран груб фураж трябва да се поддържа минерализована или негорима ивица с ширина най-малко 3 метра.
 • Забранява се складирането на груб фураж на тротоара, на платното за движение, под електропроводи, тръбопроводи за горими и леснозапалими течности, газове и други подобни комуникации.
 • При нарушаване на противопожарните правила се носи административно-наказателна отговорност по Закона на Министерството на вътрешните работи. Паленето на стърнища е забранено и се санкционира съгласно Закона за опазване на земеделските земи.