Община Пловдив и Енергийна Агенция – Пловдив разработват концепция за нискоемисионна зона в града, която да обхваща замърсяването на въздуха и парниковите емисии от битовото отопление. Създаването на такива зони в европейските градове е обвързано с целите за чист въздух и декарбонизация до 2050 г. на ЕК.

Към момента ангажиментите на българските градове за чист въздух са за достигане до средногодишни нива на ФПЧ10 до 30 µg/м3 и не повече от 35 превишения на средноденонощната норма от 50 µg/м3. По отношение на парниковите емисии, намаляването им до 2030 г. трябва да е с 40%, а до 2050 – с 55%. В повечето случаи, тези стойности не могат да бъдат спазени с традиционни мерки.

Община Пловдив вече прие методика за въвеждане на зони с ниски емисии, която се състои от анализ на нормативните изисквания за въвеждане на зоните, както и прогнози за превишения на замърсителите и мерките, които да се приложат.

Идеята е в Пловдив да се обособи зона със смесено ползване и чрез реални данни и статистика за енергийното потребление да се въведат мерки за намаляване на фините прахови частици и въглеродния диоксид. Ще се обърне внимание и на енергията от възобновяеми енергийни източници като най-чист и екологичен метод за производство на енергия.

За създаване на зоната ще бъдат насърчени допълнителни мерки за обновяване на общинските и жилищните сгради, както и замяна на използването на изкопаеми горива за отопление. Предвижда се и използването на сензори за проследяване на замърсяването с фини прахови частици чрез включване на гражданите и учениците. Ще бъдат проведени кампании за промотиране и популяризиране на мерките сред населението.