Проект „Топъл обяд в Община Видин“ се удължава след подписано споразумение от 3.01.2023 г. Той се реализира в рамките на Програма за храни и основно материално подпомагане и Европейски социален фонд Плюс.

Услугата се предоставя на 500 лица от следните целеви групи:

Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

Лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;

Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма „Лична помощ“;

Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

Скитащи и бездомни лица;

Лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Проект „Топъл обяд в Община Видин“ се осъществява по Договор №: BG05SFPR003-1.001-0067-С02, Програма за храни и основно материално подпомагане и Европейски социален фонд Плюс, Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, която се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Стойността на проекта е 572 736,00 лв.

19.01.2023