На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 26, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на община Мездра,

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА

кани гражданите на общината, кметовете на кметства и кметските наместници, юридическите лица, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена и на граждански сдружения, общинските съветници и други заинтересовани лица да вземат участие в

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА ЗА 2023 г.

Общественото обсъждане ще се проведе на 28 август 2023 г. (понеделник) от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Мездра (гр. Мездра, ул. Христо Ботев“ №27, ет. 4).

Материалите за обсъждането са публикувани на интернет страницата на Община Мездра: https://www.mezdra.bg/, в секция „Финанси“.

Становища, предложения и препоръки по проекта на Бюджет 2023 могат да се представят до датата на публичното обсъждане в деловодството на Община Мездра, в кметствата на населените места и на e-mail: obshtina@mezdra.egov.bg