Годишният доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурите от Плевенския съдебен окръг и на разследващите органи през 2022 година беше представен от окръжния прокурор Владимир Николов – административен ръководител на ОП-Плевен.

На събитието, което се проведе на 21 март 2023 г., в Учебна база – Бял, присъстваха Евгени Иванов – член на Прокурорската колегия на ВСС, Николай Русинов – прокурор от ВКП, Емил Денев - заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - В. Търново, Владимир Чавдаров – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура-Варна, Красимир Конов – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Варна, магистрати и служители от прокуратурите в региона на Окръжна прокуратура – Плевен.

През изминалата 2022 година се отчете увеличение броя на наблюдаваните бързи и досъдебни производства. На територията на Плевенския съдебен район са наблюдавани общо 5103 броя досъдебни производства и 803 броя бързи производства.

Увеличен е броят на задържаните лица, които за 2022 година са 120.

Отчетен е спад на оправдателните присъди. Относителният дял на оправданите спрямо осъдените и санкционираните лица за 2022 година е 2,27%.

За отчетната година се наблюдава сериозен ръст в производствата с предмет наркотични вещества. За 2022 година те са 445 броя, а за  2021 година – 365  броя. Осъдените лица за тези род престъпления са 164.

Емил Денев направи кратка съпоставка на резултатите постигнати от прокуратурите в региона на Окръжна прокуратура – Плевен с тези на другите прокуратури от Апелативен район Велико Търново. Отчете, че най-високи показатели имат прокуратурите от региона на Окръжна прокуратура – Плевен при броя на наблюдаваните производства и броя на внесените дела в съда. Изрази положителна оценка за работата през 2022 година.

Николай Русинов и Евгени Иванов поздравиха прокурорите и служителите от региона на Окръжна прокуратура – Плевен за постигнатите резултати и им пожелаха здраве и ползотворна работа.