Проект, свързан с осигуряване на мерки за интеграцията на пазара на труда на неактивни лица с акцент върху лица в неравностойно положение, стартира в „Бюро по труда“ - Плевен. Названието на проекта е „Започвам работа” и се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Това стана ясно на среща с директора на Дирекция „Бюро по труда" гр. Плевен Елка Ангелова и Теодора Петрова - н-к отдел "Посреднически услуги" в Бюрото.

Целевата група по проекта, който е с краен срок за изпълнение до 31.12.2026 г., са икономически неактивни лица на възраст от 16 до 65 навършени години, които не са осигурени по чл. 4 и 4а и не са осигурители по чл. 5 от КСО, не са регистрирани като търсещи работа лица по реда на ЗНЗ и не са във формално образование или обучение. До 4 седмици преди включване в проекта, лицата трябва да отговарят на същите изисквания и условия, посочени в дефиницията за „неактивни“.

Съгласно възрастовото разграничение на Приоритети 1 и 3 на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027, по Приоритет 1 са допустими неактивни лица, които са на възраст над 29 г., докато по Приоритет 3 са допустими неактивни лица, които са на възраст до 29 г. вкл. Възрастта на участниците се изчислява от датата на раждане и се определя от датата на включване в дейности по проекта.

В рамките на проекта ще бъдат назначени активатори, които ще установяват контакт с неактивните лица. Дейността ще бъде подпомагана от служители на Агенция по заетостта, включени в щатното разписание.

Предвижда се организиране на събития, кампании, включително в социалните мрежи с цел достигане до по-голям брой от неактивното население в страната, включително до младежите.

Ще бъдат провеждани „Ателиета за търсене на работа”, на които ще се извършва индивидуално профилиране на възможностите на неактивните лица с цел професионално ориентиране и/или насочване към подходящи работни места, вкл. по мерки/програми за заетост и/или обучение.

В рамките на проекта „Започвам работа“ ще се организират трудови борси за насърчаване на активността на представителите на целевата група. Ще се подпомогне наемането на работа на неактивни лица, ще се улесни достъпа им до информация за свободни работни места и ще се осигури пряк контакт и възможност за договаряне с работодатели.