Мобилната автоматична станция (МАС) на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) приключи летните измервания на качеството на атмосферния въздух (КАВ), в западните части на Русе. 

Станцията,  разположена в двора на ОУ „Ангел Кънчев“ – гр. Русе извърши непрекъснати измервания от 1 до 13 юли, като не отчете превишения на нормите на следените атмосферни замърсители, в това число и на органичните съединения – бензен, толуен и ксилен. 

Измерените нива на фини прахови частици 10 микрона са средно два пъти по-ниски в сравнение с концентрациите на същия показател, измерени за същия период в АИС „Възраждане“, разположена в централните части на града. 

До края на настоящата година ще бъде проведено още едно измерване, представително за сезон есен, в същия район.