Новата Областна здравна карта бе единодушно приета от Областна комисия за регион Габрово, създадена със заповед на Министъра на здравеопазването.

Основната цел на стратегическия документ е да се повиши ефективността на здравната система, като на гражданите се осигури равнопоставеност и достъп до своевременна, достатъчна по обем и качествена медицинска помощ. Чрез него се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ.

Област Габрово включва 4 здравни района, които съвпадат с  териториалните граници на съответните общини.  В тях към м. август 2023г. г. са регистрирани 58 лекарски практики за първична медицинска помощ, две от които групови. Броят на  общопрактикуващите лекари е 72. В градовете работят 56 практики, а в селата 2. Към настоящия момент за област Габрово един лекар обслужва 1523 души население. Няма населени места, които да не са осигурени с първична извънболнична медицинска помощ.

В специализираната извънболична помощ в областта са регистрирани:

- 57 индивидуални практики и 2 групови за медицинска помощ,

- 14 медицински, 1 дентален и 3 диагностично-консултативни центъра,

- 2 медико-диагностични лаборатории и 20 медико-технически. 

В областта има Център за спешна медицинска помощ с разкрити четири филиала - по един във всяка община. Броят на спешните екипи е 10 - 7 мобилни и 3 стационарни. 

Приетата Областна здравна карта ще бъде изпратена до Министъра на здравеопазването с мотивирано предложение от областния управител Мария Башева.