През третото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Добрич е 59.6 хил., от които 34.3 хил. са мъже, а 25.3 хил. са жени, съобщава НСИ. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица се намалява с 10.8%.

Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2023 г. е 46.7% (при 53.9% за страната), съответно 56.8% за мъжете и 37.7% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. този коефициент е по-нисък с 5.3 процентни пункта, като при мъжете намалението е с 0.2 процентни пункта, а при жените - с 9.9 процентни пункта.

По брой на заетите лица област Добрич е на 15-то място в страната  след област Шумен (66.7 хил.) и преди област Враца (56.6 хил.). По коефициент на заетост заедно е на 20-то място, след област Сливен (49.1%) и преди област Разград (45.6%). С най-висок коефициент на заетост е област София (столица) (62.1%).

През третото тримесечие на 2023 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 56.4 хил., като 32.1 хил. от тях са мъже, а 24.3 хил. са жени. Спрямо третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в тази възрастова група намалява с 6.9 хил., или с 10.9%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 63.7%, съответно 71.4% за мъжете и 55.7% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. общият коефициент е по-нисък със 7.0 процентни пункта, като при мъжете коефициентът