В края на миналата година. приключи прилагането на петата Национална програма по пчеларство за 2020 – 2022 г. През следващите пет години секторът на пчеларството вече се подкрепя чрез интервенции по чл. 55 от Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове. 

Гласувайте: Планирате ли инвестиции в стопанството си през тази година?

От Кампания 2023 подкрепата на земеделските стопани, отглеждащи пчелни семейства, ще се предоставя по девет интервенции. Те са заложени по Първи стълб в Стратегическия план за земеделие. Имайте предвид, че отделно, по Втори стълб за развитие на селските райони, ще се подпомагат биологичното пчеларство и естественото опрашване.

Прилагането им е регламентирано с Наредба за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в сектора на пчеларството. Нейният проект е на обществено обсъждане до 25 май.

Подаването на заявленията за подпомагане ще се извършва чрез Системата за електронни услуги (СЕУ). Всеки кандидат може да подаде само едно заявление за подпомагане за по-долу изредените дейности за съответната финансова година.

1. Консултантски услуги, техническа помощ, обучение, информация и обмен на добри практики, включително чрез работа в мрежа, за пчелари и пчеларски организации за дейностите:

 

•    Информационни семинари/лектории за повишаване на знанията по конкретни теми, насочени към сектор пчеларство;
•    Демонстрационни дейности и посещения на земеделски стопанства (демонстрационен обект) за краткосрочен обмен на опит;
•    Разработване на наръчник/наръчници за добри практики, включително нормативни изисквания в пчеларството;

2. Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата за дейностите:

 

•    Третиране на пчелните семейства срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата;
•    Тестване на пчелните семейства за степента на опаразитеност с причинителя на вароатозата - Varroa destructor;

3. Подновяване на пчелните кошери в Съюза, включително развъждане на пчели за дейността Подновяване и/или увеличаване броя на пчелните кошери;
4. Рационализиране на подвижното пчеларство за дейностите:

 

•    Подпомагане закупуването на нов инвентар, необходим при практикуване на подвижно пчеларство;
•    Възстановяване на част от разходите при практикуване на подвижно пчеларство за придвижване на пчелните семейства; 

5. Инвестиции в материални и нематериални активи за осигуряване на техническо оборудване, машини и съоръжения за добив и първична обработка на пчелни продукти, както и за обезпечаване на дейности, свързани с отглеждането и здравето на пчелните семейства; 
6. Действия за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти, загубата на пчели или спада на производителността, както и потенциално токсичните за пчелите вещества за дейностите:

 

•    Извършване на физикохимичен анализ на пчелен мед и пчелни продукти;
•    Извършване на анализи за наличие на остатъци от пестициди в хранителни запаси, восък и трупчета на пчели;

7. Действия за запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери в Съюза, включително развъждане на пчели за дейността Запазване/възстановяване и/или увеличаване броя на пчелните семейства; 
8. Сътрудничество със специализирани органи за изпълнението на изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти за дейността Изпълнение на изследователски проекти, създаващи добавена стойност в областта на пчеларството;
9. Популяризиране, комуникация и маркетинг, включително действия за наблюдение на пазара и дейности, насочени по-специално към повишаване на осведомеността на потребителите относно качеството на пчелните продукти за дейността Организиране и провеждане на национално ниво на изложения, пресконференции, информационни кампании, фестивали, панаири.

 

В заключителните разпоредби е посочено, че за финансовата 2023 година няма да се прилага подпомагането по дейност „Запазване/възстановяване и/или увеличаване броя на пчелните семейства“ от интервенция „Действия за запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери в Съюза, включително развъждане на пчели“.

На 23 февруари 2023 г. проектонаредбата беше представена за предварителна обществена консултация на представителите на Съвета по пчеларство, Национален браншови пчеларски съюз, Български свободни пчелари, Браншови пчеларски съюз – Попово, Сдружение на производители и търговци на ветеринарномедицински продукти и д-р Илиян Гечев двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране”. Направените целесъобразни бележки и предложения са отразени, посочват от Министерството на земеделието.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg