Пътят към енергиен преход на Община Видин  бе представен на семинар, съобщиха от пресцентъра на общинска администрация.

Събитието, което се проведе на 13 и 14 юли, се организира в рамките на проект MAKING-CITY („Енергийно ефективен път за градска трансформация: осигуряване на положително бъдеще“). Презентации представиха експерти от Клъстер „Зелена синергия“, който е партньор на Община Видин при изпълнението на проектните дейности. Участие в семинара взе и заместник-кметът на Община Видин Десислава Тодорова, която приветства присъстващите. Тя посочи, че проектът MAKING-CITY е важен, защото чрез него се планира бъдещето на Видин към енергиен преход в дългосрочен план – до 2050 година.

Проект MAKING-CITY се финансира по програма „Хоризонт 2020“. Целта на проекта, който ще приключи в края на 2023 година, е подготовка на градовете за енергиен преход чрез анализиране на потенциала на съответния град за създаване на енергийнопозитивни зони, които са в основата на постигане на енергиен преход чрез мерки за намаляване на парниковите емисии, подобряване на енергийната ефективност, увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници и постигане на междусистемна електроенергийна свързаност.

В рамките на проект MAKING-CITY са избрани два пилотни града - Гронинген (Нидерландия) и Оулу (Финландия), които са зона на интервенции, а шест градове последователи, един от които е Видин, са градове за анализ, където впоследствие да бъдат репликирани интервенциите от пилотните градове. Концепцията се основава на т.нар. енергопозитивна зона – обособена част от града, която включва сгради и обществени пространства, където годишният енергиен баланс е положителен, тоест те произвеждат повече енергия отколкото потребяват и излишъка изпращат на съседни зони. Това се постига чрез цялостно обновяване на сградите, въвеждане на възобновяеми енергийни източници, модернизиране на системите за отопление и охлаждане в сградите, оползотворяване на отпадъци и въвеждане на иновативни технологии за пренос, производство и съхранение на енергия. Във Видин са избрани две такива енергопозитивни зони – ж.к. „Химик“ и ж.к. „Бонония“, които ще бъдат анализирани и ще бъдат включени в Стратегията за енергиен преход на Община Видин до 2050 г. Благодарение на проекта MAKING-CITY Видин ще бъде единственият град в България с разработена дългосрочна енергийна стратегия до 2050 година. 

Стремежът на Община Видин е в тези две обособени зони да бъдат приложени успешни практики, заимствани от други европейски градове, обясни заместник-кметът Десислава Тодорова. Тя даде пример с предприетото по отношение на общински обекти, попадащи в двете зони. „За зона ж.к. „Бонония“ Общината е инвестирала в енергийно обследване и технически проект за обновяване на сградата на градското ученическо общежитие с оглед бъдещо кандидатстване за финансиране през настоящия програмен период. Има направено енергийно обследване и на сградата на СУ „П.Р. Славейков“ и предстои такова да се направи и за филиал „Незабравка“ към Детска градина „Арабела“. Тоест, с малки стъпки се опитваме да вървим към превръщане на тази зона в енергопозитивна – ще дам за пример техническия проект за градското общежитие, който предвижда геотермално отопление и поставяне на слънчеви колектори“, каза Тодорова. Тя припомни, че по отношение на Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“, което пък попада в зона ж.к. „Химик“, Община Видин има спечелен проект по т.нар. Норвежка програма, така че там вече инвестициите към енергиен преход се случват реално. „Надеждата ни е квартал по квартал, зона по зона, с малки стъпки наистина да превръщаме нашия град в едно по-красиво и по-добро място за живеене“, каза заместник-кметът.

С презентации в семинара се включиха и представители на СЕА Софена. Инж. Здравко Георгиев запозна присъстващите с пътна карта за устойчива енергия и смекчаване последиците от изменението на климата в Община Видин, а Лили Щамлер представи проект „PowerPoor: Национални пътни карти за справяне с енергийната бедност“.