В рамките на проект „Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен“ се проведе фокус група с участието на представители на местния бизнес и браншови организации.

Целта на проекта е да насърчи въвеждането на нови модели на взаимодействие между Община Плевен, местния бизнес, образователната общност и неправителствения сектор за реализиране на политиката на професионално образование и обучение и осигуряване на нуждите на местния бизнес от квалифицирани кадри.

Чрез създаване на пространство за споделяне на добри практики и оптимизиране на връзката образование-бизнес ще се разшири възможността за адекватна и привлекателна заетост сред младите жители на община Плевен, което ще допринесе за задържане на съществуващите и привличане на нови инвестиции.

Проектът се осъществява от фондация „Образователно сътрудничество“ в партньорство с Община Плевен и с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор № BG05SFOP001-2.025-0082-С01.