Местният парламент в Сливен прие новата програма за ин витро процедурите, както и отмяна на правилника за организацията и реда на работа на Общински фонд „Ин витро“. Подкрепа получи и актуализацията на бюджета. По думите на кмета Стефан Радев тя е свързана предимно с разходи. Те предвиждат Общината да отпусне средства в размер на близо 37 хил. лв., за откриване на астрономическа обсерватория в  Сливен. Средства ще бъдат отпуснати и за изграждане на система за видеонаблюдение в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост – селище „Качулка“, на територията на Общинския пазар. Общински средства ще бъдат насочени и за ремонти в няколко населени места. По отношение на въпроса  с актуализацията кметът открои съществена промяна от тази година. Тя касае предимно бюджетните дейности, които позволяват разместване на средства между отделните общински функции в преходните остатъци.

„Досега не съществуваше такава практика. Промяната обаче ни дава възможност да не връщаме тези преходни остатъци в държавния бюджет, а да ги използваме за финансиране на дейности, които досега дофинансирахме със собствени средства“, уточни Стефан Радев.

В рамките на сесията бяха гласувани и отчетите за изпълнението на общинския бюджет за 2021 г. и за дейността на местния парламент и постоянните му комисии за първото шестмесечие на 2022 г.

Подкрепа получиха и точките за включване на няколко училища и детски градини от община Сливен в списъка на защитените и средищните детски градини и училища за учебната 2022/2023 г. Това са - Основно училище ,,Васил Левски”, с. Стара река и Основно училище „Хаджи Димитър”, с. Бяла, ДГ „Здравец” - гр. Кермен, ОУ ,,Св. Климент Охридски”, с. Блатец, ОУ ,,Хаджи Димитър”, с. Бяла, ОУ ,,Найден Геров”, с. Гавраилово,  ,,ОУ ,,Христо Смирненски” - гр. Кермен, ОУ ,,Христо Ботев”, с. Самуилово, ОУ ,,Васил Левски”, с. Стара река, ОУ ,,Св. Паисий Хилендарски”, с. Тополчане и ОУ ,,Св. св. Кирил и Методий” - гр. Сливен. С решение на общинския съвет бяха утвърдени и съществуващите слети паралелки, чийто брой ученици е под минимално установения и промяна в групите в детски градини за учебната 2022/2023 г.

Одобрение получи и предложението за упълномощаване на кмета Стефан Радев,  да подпише запис на заповед за авансово плащане по проект „Наследството на Сливен – пленяващо и многолико“, финансиран по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество”. Проектът се изпълнява от Община Сливен и предвижда обновяване на пространства в РИМ „Д-р Симеон Табаков“, Художествена галерия „Димитър Добрович“ и зала „Сливен“. Местният парламент гласува и упълномощаване на представител на Община Сливен за участие и гласуване в извънредното общо събрание на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД, гр. Сливен. То е насрочено за 29 юли от 11 ч.

На днешното заседание Общинският съвет прие единодушно декларация относно опасността от прекратяване дейността на Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“. В нея общинските съветници призовават всички отговорни институции при вземане на решенията за спирането на доставките на гориво, да оценят ефектите, които ще окажат върху всички над 14 000 абонати на Топлоцентралата в Сливен.